ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا عسکری، مریم جعفری، علیرضا حسینی کاخکی، مسعود اعتمادی فر، (1399). تاثیر 8 هفته تمرین در آب با دو شدت مختلف بر روی سطوح سرمی NGF و GDNF در زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، 80-90. magiran.com/p2160280
Roya Askari, MARYAM JAFARI, ALIREZA HOSSEINI, Masoud Etemadifar, (2020). Effect of Aquatic Exercise with Two Different Intensities on Serum Levels of GDNF and NGF in Women with Multiple Sclerosis, Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), 80-90. magiran.com/p2160280
رویا عسکری، مریم جعفری، علیرضا حسینی کاخکی، مسعود اعتمادی فر، تاثیر 8 هفته تمرین در آب با دو شدت مختلف بر روی سطوح سرمی NGF و GDNF در زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 27(191): 80-90. magiran.com/p2160280
Roya Askari, MARYAM JAFARI, ALIREZA HOSSEINI, Masoud Etemadifar, Effect of Aquatic Exercise with Two Different Intensities on Serum Levels of GDNF and NGF in Women with Multiple Sclerosis, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 27(191): 80-90. magiran.com/p2160280
رویا عسکری، مریم جعفری، علیرضا حسینی کاخکی، مسعود اعتمادی فر، "تاثیر 8 هفته تمرین در آب با دو شدت مختلف بر روی سطوح سرمی NGF و GDNF در زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس"، مجله علوم پزشکی رازی 27، شماره 191 (1399): 80-90. magiran.com/p2160280
Roya Askari, MARYAM JAFARI, ALIREZA HOSSEINI, Masoud Etemadifar, "Effect of Aquatic Exercise with Two Different Intensities on Serum Levels of GDNF and NGF in Women with Multiple Sclerosis", Razi Journal of Medical Sciences 27, no.191 (2020): 80-90. magiran.com/p2160280
رویا عسکری، مریم جعفری، علیرضا حسینی کاخکی، مسعود اعتمادی فر، (1399). 'تاثیر 8 هفته تمرین در آب با دو شدت مختلف بر روی سطوح سرمی NGF و GDNF در زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس'، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، صص.80-90. magiran.com/p2160280
Roya Askari, MARYAM JAFARI, ALIREZA HOSSEINI, Masoud Etemadifar, (2020). 'Effect of Aquatic Exercise with Two Different Intensities on Serum Levels of GDNF and NGF in Women with Multiple Sclerosis', Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), pp.80-90. magiran.com/p2160280
رویا عسکری؛ مریم جعفری؛ علیرضا حسینی کاخکی؛ مسعود اعتمادی فر. "تاثیر 8 هفته تمرین در آب با دو شدت مختلف بر روی سطوح سرمی NGF و GDNF در زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس". مجله علوم پزشکی رازی، 27 ،191 ، 1399، 80-90. magiran.com/p2160280
Roya Askari; MARYAM JAFARI; ALIREZA HOSSEINI; Masoud Etemadifar. "Effect of Aquatic Exercise with Two Different Intensities on Serum Levels of GDNF and NGF in Women with Multiple Sclerosis", Razi Journal of Medical Sciences, 27, 191, 2020, 80-90. magiran.com/p2160280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال