ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریناز زیور پور، فلور زرگری، (1399). پروتئین کلوتو (Klotho) به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماری های مزمن کلیوی، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، 91-102. magiran.com/p2160281
Parinaz Zivarpour, Felor Zargari, (2020). Klotho protein as a diagnostic biomarker in chronic kidney disease, Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), 91-102. magiran.com/p2160281
پریناز زیور پور، فلور زرگری، پروتئین کلوتو (Klotho) به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماری های مزمن کلیوی. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 27(191): 91-102. magiran.com/p2160281
Parinaz Zivarpour, Felor Zargari, Klotho protein as a diagnostic biomarker in chronic kidney disease, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 27(191): 91-102. magiran.com/p2160281
پریناز زیور پور، فلور زرگری، "پروتئین کلوتو (Klotho) به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماری های مزمن کلیوی"، مجله علوم پزشکی رازی 27، شماره 191 (1399): 91-102. magiran.com/p2160281
Parinaz Zivarpour, Felor Zargari, "Klotho protein as a diagnostic biomarker in chronic kidney disease", Razi Journal of Medical Sciences 27, no.191 (2020): 91-102. magiran.com/p2160281
پریناز زیور پور، فلور زرگری، (1399). 'پروتئین کلوتو (Klotho) به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماری های مزمن کلیوی'، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، صص.91-102. magiran.com/p2160281
Parinaz Zivarpour, Felor Zargari, (2020). 'Klotho protein as a diagnostic biomarker in chronic kidney disease', Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), pp.91-102. magiran.com/p2160281
پریناز زیور پور؛ فلور زرگری. "پروتئین کلوتو (Klotho) به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماری های مزمن کلیوی". مجله علوم پزشکی رازی، 27 ،191 ، 1399، 91-102. magiran.com/p2160281
Parinaz Zivarpour; Felor Zargari. "Klotho protein as a diagnostic biomarker in chronic kidney disease", Razi Journal of Medical Sciences, 27, 191, 2020, 91-102. magiran.com/p2160281
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال