ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا احمدنیا، جلال خیرخواه، سیده شیوا مدلل کار، آسیه عشوری، عبدالحسین امامی سیگارودی، (1399). تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و علایم حیاتی بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 13(2)، 22-29. magiran.com/p2160297
Zahra Ahmadnia, Jalal Kheirkhah, Seyede Shiva Modallalkar, Asieh Ashouri, Abdolhosein Emamisigaroudi, (2020). Effect of Guided Imagery on Anxiety and Vital Signs in Patients Undergoing Cardiac Electrophysiological Study, Journal of Critical Care Nursing, 13(2), 22-29. magiran.com/p2160297
زهرا احمدنیا، جلال خیرخواه، سیده شیوا مدلل کار، آسیه عشوری، عبدالحسین امامی سیگارودی، تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و علایم حیاتی بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1399؛ 13(2): 22-29. magiran.com/p2160297
Zahra Ahmadnia, Jalal Kheirkhah, Seyede Shiva Modallalkar, Asieh Ashouri, Abdolhosein Emamisigaroudi, Effect of Guided Imagery on Anxiety and Vital Signs in Patients Undergoing Cardiac Electrophysiological Study, Journal of Critical Care Nursing, 2020; 13(2): 22-29. magiran.com/p2160297
زهرا احمدنیا، جلال خیرخواه، سیده شیوا مدلل کار، آسیه عشوری، عبدالحسین امامی سیگارودی، "تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و علایم حیاتی بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 13، شماره 2 (1399): 22-29. magiran.com/p2160297
Zahra Ahmadnia, Jalal Kheirkhah, Seyede Shiva Modallalkar, Asieh Ashouri, Abdolhosein Emamisigaroudi, "Effect of Guided Imagery on Anxiety and Vital Signs in Patients Undergoing Cardiac Electrophysiological Study", Journal of Critical Care Nursing 13, no.2 (2020): 22-29. magiran.com/p2160297
زهرا احمدنیا، جلال خیرخواه، سیده شیوا مدلل کار، آسیه عشوری، عبدالحسین امامی سیگارودی، (1399). 'تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و علایم حیاتی بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 13(2)، صص.22-29. magiran.com/p2160297
Zahra Ahmadnia, Jalal Kheirkhah, Seyede Shiva Modallalkar, Asieh Ashouri, Abdolhosein Emamisigaroudi, (2020). 'Effect of Guided Imagery on Anxiety and Vital Signs in Patients Undergoing Cardiac Electrophysiological Study', Journal of Critical Care Nursing, 13(2), pp.22-29. magiran.com/p2160297
زهرا احمدنیا؛ جلال خیرخواه؛ سیده شیوا مدلل کار؛ آسیه عشوری؛ عبدالحسین امامی سیگارودی. "تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و علایم حیاتی بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 13 ،2 ، 1399، 22-29. magiran.com/p2160297
Zahra Ahmadnia; Jalal Kheirkhah; Seyede Shiva Modallalkar; Asieh Ashouri; Abdolhosein Emamisigaroudi. "Effect of Guided Imagery on Anxiety and Vital Signs in Patients Undergoing Cardiac Electrophysiological Study", Journal of Critical Care Nursing, 13, 2, 2020, 22-29. magiran.com/p2160297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال