ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده حیدری، محمد عباسی نیا، مریم عبدلی، (1399). آمادگی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی و عوامل مرتبط، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 13(2)، 38-45. magiran.com/p2160299
Saeide Heidari, Mohammad Abbasinia, Maryam Abdoli, (2020). Readiness of Emergency Nurses in the Care of Trauma Patients and Related Factors, Journal of Critical Care Nursing, 13(2), 38-45. magiran.com/p2160299
سعیده حیدری، محمد عباسی نیا، مریم عبدلی، آمادگی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی و عوامل مرتبط. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1399؛ 13(2): 38-45. magiran.com/p2160299
Saeide Heidari, Mohammad Abbasinia, Maryam Abdoli, Readiness of Emergency Nurses in the Care of Trauma Patients and Related Factors, Journal of Critical Care Nursing, 2020; 13(2): 38-45. magiran.com/p2160299
سعیده حیدری، محمد عباسی نیا، مریم عبدلی، "آمادگی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی و عوامل مرتبط"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 13، شماره 2 (1399): 38-45. magiran.com/p2160299
Saeide Heidari, Mohammad Abbasinia, Maryam Abdoli, "Readiness of Emergency Nurses in the Care of Trauma Patients and Related Factors", Journal of Critical Care Nursing 13, no.2 (2020): 38-45. magiran.com/p2160299
سعیده حیدری، محمد عباسی نیا، مریم عبدلی، (1399). 'آمادگی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی و عوامل مرتبط'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 13(2)، صص.38-45. magiran.com/p2160299
Saeide Heidari, Mohammad Abbasinia, Maryam Abdoli, (2020). 'Readiness of Emergency Nurses in the Care of Trauma Patients and Related Factors', Journal of Critical Care Nursing, 13(2), pp.38-45. magiran.com/p2160299
سعیده حیدری؛ محمد عباسی نیا؛ مریم عبدلی. "آمادگی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی و عوامل مرتبط". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 13 ،2 ، 1399، 38-45. magiran.com/p2160299
Saeide Heidari; Mohammad Abbasinia; Maryam Abdoli. "Readiness of Emergency Nurses in the Care of Trauma Patients and Related Factors", Journal of Critical Care Nursing, 13, 2, 2020, 38-45. magiran.com/p2160299
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال