ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام افشاری، غلامعلی رنجبر، سید کمال کاظمی تبار، مهرناز ریاست، حسین کاظمی پشت مساری، (1392). بررسی تاثیر کلشی سین و تری فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29(4)، 936-951. magiran.com/p2160436
E. Afshari , G.A Ranjbar, S.K. Kazemitabar, M. Riasat, H. Kazemi Poshtmasari, (2014). Investigation the effect of colchicine and trifluralin on cytogenetic characteristics in root meristem cells of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 29(4), 936-951. magiran.com/p2160436
الهام افشاری، غلامعلی رنجبر، سید کمال کاظمی تبار، مهرناز ریاست، حسین کاظمی پشت مساری، بررسی تاثیر کلشی سین و تری فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1392؛ 29(4): 936-951. magiran.com/p2160436
E. Afshari , G.A Ranjbar, S.K. Kazemitabar, M. Riasat, H. Kazemi Poshtmasari, Investigation the effect of colchicine and trifluralin on cytogenetic characteristics in root meristem cells of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2014; 29(4): 936-951. magiran.com/p2160436
الهام افشاری، غلامعلی رنجبر، سید کمال کاظمی تبار، مهرناز ریاست، حسین کاظمی پشت مساری، "بررسی تاثیر کلشی سین و تری فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 29، شماره 4 (1392): 936-951. magiran.com/p2160436
E. Afshari , G.A Ranjbar, S.K. Kazemitabar, M. Riasat, H. Kazemi Poshtmasari, "Investigation the effect of colchicine and trifluralin on cytogenetic characteristics in root meristem cells of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 29, no.4 (2014): 936-951. magiran.com/p2160436
الهام افشاری، غلامعلی رنجبر، سید کمال کاظمی تبار، مهرناز ریاست، حسین کاظمی پشت مساری، (1392). 'بررسی تاثیر کلشی سین و تری فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29(4)، صص.936-951. magiran.com/p2160436
E. Afshari , G.A Ranjbar, S.K. Kazemitabar, M. Riasat, H. Kazemi Poshtmasari, (2014). 'Investigation the effect of colchicine and trifluralin on cytogenetic characteristics in root meristem cells of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 29(4), pp.936-951. magiran.com/p2160436
الهام افشاری؛ غلامعلی رنجبر؛ سید کمال کاظمی تبار؛ مهرناز ریاست؛ حسین کاظمی پشت مساری. "بررسی تاثیر کلشی سین و تری فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 29 ،4 ، 1392، 936-951. magiran.com/p2160436
E. Afshari ; G.A Ranjbar; S.K. Kazemitabar; M. Riasat; H. Kazemi Poshtmasari. "Investigation the effect of colchicine and trifluralin on cytogenetic characteristics in root meristem cells of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 29, 4, 2014, 936-951. magiran.com/p2160436
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال