ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Samaneh Farahati, Seyyed RezaAttarzadeh Hosseini, Mahtab Moazzami, Mahdi HasanzadehDaloee, Shima HasanzadehDaloee, (2020). The Impact of High‑Intensity Interval Training Versus Moderate‑Intensity Continuous Training on Carotid Intima‑Media Thickness and Ankle‑Brachial Index in Middle‑Aged Women, International Journal of Preventive Medicine, 11(6), 7. magiran.com/p2160669
Samaneh Farahati, Seyyed RezaAttarzadeh Hosseini, Mahtab Moazzami, Mahdi HasanzadehDaloee, Shima HasanzadehDaloee, The Impact of High‑Intensity Interval Training Versus Moderate‑Intensity Continuous Training on Carotid Intima‑Media Thickness and Ankle‑Brachial Index in Middle‑Aged Women, International Journal of Preventive Medicine, 2020; 11(6): 7. magiran.com/p2160669
Samaneh Farahati, Seyyed RezaAttarzadeh Hosseini, Mahtab Moazzami, Mahdi HasanzadehDaloee, Shima HasanzadehDaloee, "The Impact of High‑Intensity Interval Training Versus Moderate‑Intensity Continuous Training on Carotid Intima‑Media Thickness and Ankle‑Brachial Index in Middle‑Aged Women", International Journal of Preventive Medicine 11, no.6 (2020): 7. magiran.com/p2160669
Samaneh Farahati, Seyyed RezaAttarzadeh Hosseini, Mahtab Moazzami, Mahdi HasanzadehDaloee, Shima HasanzadehDaloee, (2020). 'The Impact of High‑Intensity Interval Training Versus Moderate‑Intensity Continuous Training on Carotid Intima‑Media Thickness and Ankle‑Brachial Index in Middle‑Aged Women', International Journal of Preventive Medicine, 11(6), pp.7. magiran.com/p2160669
Samaneh Farahati; Seyyed RezaAttarzadeh Hosseini; Mahtab Moazzami; Mahdi HasanzadehDaloee; Shima HasanzadehDaloee. "The Impact of High‑Intensity Interval Training Versus Moderate‑Intensity Continuous Training on Carotid Intima‑Media Thickness and Ankle‑Brachial Index in Middle‑Aged Women", International Journal of Preventive Medicine, 11, 6, 2020, 7. magiran.com/p2160669
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال