ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابوالحسن نواب، مهدی فرمانیان، محمّد قربانپور دلاور، (1397). گسترش فرهنگ اسلامی در جنوب شرقی اروپا (بالکان)، نشریه زبان و فرهنگ ملل، 1(1)، 57-80. magiran.com/p2160707
Seyyed AbulHasan Navvab , Mahdi Farmanian, Muhammad Qurbanpour Delavar, (2018). The Spread of Islamic Culture in Southeastern Europe (the Balkans), , 1(1), 57-80. magiran.com/p2160707
سید ابوالحسن نواب، مهدی فرمانیان، محمّد قربانپور دلاور، گسترش فرهنگ اسلامی در جنوب شرقی اروپا (بالکان). نشریه زبان و فرهنگ ملل، 1397؛ 1(1): 57-80. magiran.com/p2160707
Seyyed AbulHasan Navvab , Mahdi Farmanian, Muhammad Qurbanpour Delavar, The Spread of Islamic Culture in Southeastern Europe (the Balkans), , 2018; 1(1): 57-80. magiran.com/p2160707
سید ابوالحسن نواب، مهدی فرمانیان، محمّد قربانپور دلاور، "گسترش فرهنگ اسلامی در جنوب شرقی اروپا (بالکان)"، نشریه زبان و فرهنگ ملل 1، شماره 1 (1397): 57-80. magiran.com/p2160707
Seyyed AbulHasan Navvab , Mahdi Farmanian, Muhammad Qurbanpour Delavar, "The Spread of Islamic Culture in Southeastern Europe (the Balkans)", 1, no.1 (2018): 57-80. magiran.com/p2160707
سید ابوالحسن نواب، مهدی فرمانیان، محمّد قربانپور دلاور، (1397). 'گسترش فرهنگ اسلامی در جنوب شرقی اروپا (بالکان)'، نشریه زبان و فرهنگ ملل، 1(1)، صص.57-80. magiran.com/p2160707
Seyyed AbulHasan Navvab , Mahdi Farmanian, Muhammad Qurbanpour Delavar, (2018). 'The Spread of Islamic Culture in Southeastern Europe (the Balkans)', , 1(1), pp.57-80. magiran.com/p2160707
سید ابوالحسن نواب؛ مهدی فرمانیان؛ محمّد قربانپور دلاور. "گسترش فرهنگ اسلامی در جنوب شرقی اروپا (بالکان)". نشریه زبان و فرهنگ ملل، 1 ،1 ، 1397، 57-80. magiran.com/p2160707
Seyyed AbulHasan Navvab ; Mahdi Farmanian; Muhammad Qurbanpour Delavar. "The Spread of Islamic Culture in Southeastern Europe (the Balkans)", , 1, 1, 2018, 57-80. magiran.com/p2160707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال