ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه همتی مسلک پاک، فرزین ملازاده، حسین جمشیدی، محدثه امینی، (1399). بررسی قدرت پیشگویی کنندگی رضایت شغلی توسط کیفیت خواب و کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی ارومیه سال 1398، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(2)، 94-105. magiran.com/p2160815
Masoumeh Hemmati Maslak Pak, Farzin Mollazadeh, Hossein Jamshidi, Mohadeseh Amini, (2020). Predictive Power of Job Satisfaction by Sleep Quality and Morningness /Eveningness Chronotypes in Nurses of Educational Hospitals in Urmia 2019, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(2), 94-105. magiran.com/p2160815
معصومه همتی مسلک پاک، فرزین ملازاده، حسین جمشیدی، محدثه امینی، بررسی قدرت پیشگویی کنندگی رضایت شغلی توسط کیفیت خواب و کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی ارومیه سال 1398. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1399؛ 4(2): 94-105. magiran.com/p2160815
Masoumeh Hemmati Maslak Pak, Farzin Mollazadeh, Hossein Jamshidi, Mohadeseh Amini, Predictive Power of Job Satisfaction by Sleep Quality and Morningness /Eveningness Chronotypes in Nurses of Educational Hospitals in Urmia 2019, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 4(2): 94-105. magiran.com/p2160815
معصومه همتی مسلک پاک، فرزین ملازاده، حسین جمشیدی، محدثه امینی، "بررسی قدرت پیشگویی کنندگی رضایت شغلی توسط کیفیت خواب و کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی ارومیه سال 1398"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 4، شماره 2 (1399): 94-105. magiran.com/p2160815
Masoumeh Hemmati Maslak Pak, Farzin Mollazadeh, Hossein Jamshidi, Mohadeseh Amini, "Predictive Power of Job Satisfaction by Sleep Quality and Morningness /Eveningness Chronotypes in Nurses of Educational Hospitals in Urmia 2019", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 4, no.2 (2020): 94-105. magiran.com/p2160815
معصومه همتی مسلک پاک، فرزین ملازاده، حسین جمشیدی، محدثه امینی، (1399). 'بررسی قدرت پیشگویی کنندگی رضایت شغلی توسط کیفیت خواب و کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی ارومیه سال 1398'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(2)، صص.94-105. magiran.com/p2160815
Masoumeh Hemmati Maslak Pak, Farzin Mollazadeh, Hossein Jamshidi, Mohadeseh Amini, (2020). 'Predictive Power of Job Satisfaction by Sleep Quality and Morningness /Eveningness Chronotypes in Nurses of Educational Hospitals in Urmia 2019', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(2), pp.94-105. magiran.com/p2160815
معصومه همتی مسلک پاک؛ فرزین ملازاده؛ حسین جمشیدی؛ محدثه امینی. "بررسی قدرت پیشگویی کنندگی رضایت شغلی توسط کیفیت خواب و کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی ارومیه سال 1398". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4 ،2 ، 1399، 94-105. magiran.com/p2160815
Masoumeh Hemmati Maslak Pak; Farzin Mollazadeh; Hossein Jamshidi; Mohadeseh Amini. "Predictive Power of Job Satisfaction by Sleep Quality and Morningness /Eveningness Chronotypes in Nurses of Educational Hospitals in Urmia 2019", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4, 2, 2020, 94-105. magiran.com/p2160815
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال