ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی خلجی، علی یلفانی، فرزانه گندمی، (1399). اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران کارخانه تولید مواد غذایی، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(2)، 106-119. magiran.com/p2160816
Hadi Khalaji, Ali Yalfani, Farzaneh Gandomi, (2020). The Effect of Eight Weeks of Selected Corrective Exercises on the Improvement of Musculoskeletal Disorders in Workers of A food Production Factory, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(2), 106-119. magiran.com/p2160816
هادی خلجی، علی یلفانی، فرزانه گندمی، اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران کارخانه تولید مواد غذایی. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1399؛ 4(2): 106-119. magiran.com/p2160816
Hadi Khalaji, Ali Yalfani, Farzaneh Gandomi, The Effect of Eight Weeks of Selected Corrective Exercises on the Improvement of Musculoskeletal Disorders in Workers of A food Production Factory, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 4(2): 106-119. magiran.com/p2160816
هادی خلجی، علی یلفانی، فرزانه گندمی، "اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران کارخانه تولید مواد غذایی"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 4، شماره 2 (1399): 106-119. magiran.com/p2160816
Hadi Khalaji, Ali Yalfani, Farzaneh Gandomi, "The Effect of Eight Weeks of Selected Corrective Exercises on the Improvement of Musculoskeletal Disorders in Workers of A food Production Factory", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 4, no.2 (2020): 106-119. magiran.com/p2160816
هادی خلجی، علی یلفانی، فرزانه گندمی، (1399). 'اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران کارخانه تولید مواد غذایی'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(2)، صص.106-119. magiran.com/p2160816
Hadi Khalaji, Ali Yalfani, Farzaneh Gandomi, (2020). 'The Effect of Eight Weeks of Selected Corrective Exercises on the Improvement of Musculoskeletal Disorders in Workers of A food Production Factory', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(2), pp.106-119. magiran.com/p2160816
هادی خلجی؛ علی یلفانی؛ فرزانه گندمی. "اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران کارخانه تولید مواد غذایی". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4 ،2 ، 1399، 106-119. magiran.com/p2160816
Hadi Khalaji; Ali Yalfani; Farzaneh Gandomi. "The Effect of Eight Weeks of Selected Corrective Exercises on the Improvement of Musculoskeletal Disorders in Workers of A food Production Factory", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4, 2, 2020, 106-119. magiran.com/p2160816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال