ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک معینی، فروزان رضاپور شاه کلایی، یوسف محمدیان، خدیجه نجفی، فاطمه ملک پور، (1399). بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی از اصول ارگونومی کار در بین کاربران رایانه، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(2)، 155-166. magiran.com/p2160820
Babak MOEINI, Forouzan REZAPOUR SHAH KOLAEI, Yousef MOHAMMADIAN, Khadijeh NAJAFI, Fatemeh MALEKPOUR, (2020). The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Awareness about Principles of Computer Ergonomics in Computer Users, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(2), 155-166. magiran.com/p2160820
بابک معینی، فروزان رضاپور شاه کلایی، یوسف محمدیان، خدیجه نجفی، فاطمه ملک پور، بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی از اصول ارگونومی کار در بین کاربران رایانه. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1399؛ 4(2): 155-166. magiran.com/p2160820
Babak MOEINI, Forouzan REZAPOUR SHAH KOLAEI, Yousef MOHAMMADIAN, Khadijeh NAJAFI, Fatemeh MALEKPOUR, The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Awareness about Principles of Computer Ergonomics in Computer Users, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 4(2): 155-166. magiran.com/p2160820
بابک معینی، فروزان رضاپور شاه کلایی، یوسف محمدیان، خدیجه نجفی، فاطمه ملک پور، "بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی از اصول ارگونومی کار در بین کاربران رایانه"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 4، شماره 2 (1399): 155-166. magiran.com/p2160820
Babak MOEINI, Forouzan REZAPOUR SHAH KOLAEI, Yousef MOHAMMADIAN, Khadijeh NAJAFI, Fatemeh MALEKPOUR, "The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Awareness about Principles of Computer Ergonomics in Computer Users", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 4, no.2 (2020): 155-166. magiran.com/p2160820
بابک معینی، فروزان رضاپور شاه کلایی، یوسف محمدیان، خدیجه نجفی، فاطمه ملک پور، (1399). 'بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی از اصول ارگونومی کار در بین کاربران رایانه'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(2)، صص.155-166. magiran.com/p2160820
Babak MOEINI, Forouzan REZAPOUR SHAH KOLAEI, Yousef MOHAMMADIAN, Khadijeh NAJAFI, Fatemeh MALEKPOUR, (2020). 'The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Awareness about Principles of Computer Ergonomics in Computer Users', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(2), pp.155-166. magiran.com/p2160820
بابک معینی؛ فروزان رضاپور شاه کلایی؛ یوسف محمدیان؛ خدیجه نجفی؛ فاطمه ملک پور. "بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی از اصول ارگونومی کار در بین کاربران رایانه". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4 ،2 ، 1399، 155-166. magiran.com/p2160820
Babak MOEINI; Forouzan REZAPOUR SHAH KOLAEI; Yousef MOHAMMADIAN; Khadijeh NAJAFI; Fatemeh MALEKPOUR. "The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Awareness about Principles of Computer Ergonomics in Computer Users", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4, 2, 2020, 155-166. magiran.com/p2160820
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال