ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اسماعیلی، (1399). الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی)، مجله حقوقی دادگستری، 84(110)، 27-43. magiran.com/p2161129
Mohsen Esmaeili , (2020). The Patterns of contract of trust, The limitative or Non?A New Analysis and Interpretation of Article 631 of the Civil Code, The Judiciary Law Journal, 84(110), 27-43. magiran.com/p2161129
محسن اسماعیلی، الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی). مجله حقوقی دادگستری، 1399؛ 84(110): 27-43. magiran.com/p2161129
Mohsen Esmaeili , The Patterns of contract of trust, The limitative or Non?A New Analysis and Interpretation of Article 631 of the Civil Code, The Judiciary Law Journal, 2020; 84(110): 27-43. magiran.com/p2161129
محسن اسماعیلی، "الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی)"، مجله حقوقی دادگستری 84، شماره 110 (1399): 27-43. magiran.com/p2161129
Mohsen Esmaeili , "The Patterns of contract of trust, The limitative or Non?A New Analysis and Interpretation of Article 631 of the Civil Code", The Judiciary Law Journal 84, no.110 (2020): 27-43. magiran.com/p2161129
محسن اسماعیلی، (1399). 'الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی)'، مجله حقوقی دادگستری، 84(110)، صص.27-43. magiran.com/p2161129
Mohsen Esmaeili , (2020). 'The Patterns of contract of trust, The limitative or Non?A New Analysis and Interpretation of Article 631 of the Civil Code', The Judiciary Law Journal, 84(110), pp.27-43. magiran.com/p2161129
محسن اسماعیلی. "الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی)". مجله حقوقی دادگستری، 84 ،110 ، 1399، 27-43. magiran.com/p2161129
Mohsen Esmaeili . "The Patterns of contract of trust, The limitative or Non?A New Analysis and Interpretation of Article 631 of the Civil Code", The Judiciary Law Journal, 84, 110, 2020, 27-43. magiran.com/p2161129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال