ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر رشادتی، علی رضایی، (1399). کیفرشناسی تشهیر و امکان سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات متخلف، مجله حقوقی دادگستری، 84(110)، 101-122. magiran.com/p2161132
Jafar Reshadati , Ali Rezaei, (2020). The Penology of Tash'hir and scandal disclosure for convicted Judges, The Judiciary Law Journal, 84(110), 101-122. magiran.com/p2161132
جعفر رشادتی، علی رضایی، کیفرشناسی تشهیر و امکان سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات متخلف. مجله حقوقی دادگستری، 1399؛ 84(110): 101-122. magiran.com/p2161132
Jafar Reshadati , Ali Rezaei, The Penology of Tash'hir and scandal disclosure for convicted Judges, The Judiciary Law Journal, 2020; 84(110): 101-122. magiran.com/p2161132
جعفر رشادتی، علی رضایی، "کیفرشناسی تشهیر و امکان سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات متخلف"، مجله حقوقی دادگستری 84، شماره 110 (1399): 101-122. magiran.com/p2161132
Jafar Reshadati , Ali Rezaei, "The Penology of Tash'hir and scandal disclosure for convicted Judges", The Judiciary Law Journal 84, no.110 (2020): 101-122. magiran.com/p2161132
جعفر رشادتی، علی رضایی، (1399). 'کیفرشناسی تشهیر و امکان سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات متخلف'، مجله حقوقی دادگستری، 84(110)، صص.101-122. magiran.com/p2161132
Jafar Reshadati , Ali Rezaei, (2020). 'The Penology of Tash'hir and scandal disclosure for convicted Judges', The Judiciary Law Journal, 84(110), pp.101-122. magiran.com/p2161132
جعفر رشادتی؛ علی رضایی. "کیفرشناسی تشهیر و امکان سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات متخلف". مجله حقوقی دادگستری، 84 ،110 ، 1399، 101-122. magiran.com/p2161132
Jafar Reshadati ; Ali Rezaei. "The Penology of Tash'hir and scandal disclosure for convicted Judges", The Judiciary Law Journal, 84, 110, 2020, 101-122. magiran.com/p2161132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال