ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید غمامی، علی اصغر صانعیان، (1399). اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تاثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی، مجله حقوقی دادگستری، 84(110)، 167-188. magiran.com/p2161135
Majid Ghamami, Aliasghar Saneian , (2020). The study of validity of court choice contract in private international law and its impact on the recognition and enforcement of foreign judgments, The Judiciary Law Journal, 84(110), 167-188. magiran.com/p2161135
مجید غمامی، علی اصغر صانعیان، اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تاثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی. مجله حقوقی دادگستری، 1399؛ 84(110): 167-188. magiran.com/p2161135
Majid Ghamami, Aliasghar Saneian , The study of validity of court choice contract in private international law and its impact on the recognition and enforcement of foreign judgments, The Judiciary Law Journal, 2020; 84(110): 167-188. magiran.com/p2161135
مجید غمامی، علی اصغر صانعیان، "اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تاثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی"، مجله حقوقی دادگستری 84، شماره 110 (1399): 167-188. magiran.com/p2161135
Majid Ghamami, Aliasghar Saneian , "The study of validity of court choice contract in private international law and its impact on the recognition and enforcement of foreign judgments", The Judiciary Law Journal 84, no.110 (2020): 167-188. magiran.com/p2161135
مجید غمامی، علی اصغر صانعیان، (1399). 'اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تاثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی'، مجله حقوقی دادگستری، 84(110)، صص.167-188. magiran.com/p2161135
Majid Ghamami, Aliasghar Saneian , (2020). 'The study of validity of court choice contract in private international law and its impact on the recognition and enforcement of foreign judgments', The Judiciary Law Journal, 84(110), pp.167-188. magiran.com/p2161135
مجید غمامی؛ علی اصغر صانعیان. "اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تاثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی". مجله حقوقی دادگستری، 84 ،110 ، 1399، 167-188. magiran.com/p2161135
Majid Ghamami; Aliasghar Saneian . "The study of validity of court choice contract in private international law and its impact on the recognition and enforcement of foreign judgments", The Judiciary Law Journal, 84, 110, 2020, 167-188. magiran.com/p2161135
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال