ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر قربانی، کیارش فرتاش، محمدصادق خیاطیان یزدی، (1399). شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری، مجله توسعه تکنولوژی صنعتی، 40، 55-63. magiran.com/p2161483
Amir Ghorbani, Kiarash Fartash , Mohammad Sadegh Khayyatian Yazdi, (2020). Identifying and Prioritizing Influential Factors of Internal Organizational Knowledge Sharing in Knowledge-based Companies Located in Science and Technology Parks, Journal of Industrial Technology Development, 40, 55-63. magiran.com/p2161483
امیر قربانی، کیارش فرتاش، محمدصادق خیاطیان یزدی، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری. مجله توسعه تکنولوژی صنعتی، 1399؛ 40: 55-63. magiran.com/p2161483
Amir Ghorbani, Kiarash Fartash , Mohammad Sadegh Khayyatian Yazdi, Identifying and Prioritizing Influential Factors of Internal Organizational Knowledge Sharing in Knowledge-based Companies Located in Science and Technology Parks, Journal of Industrial Technology Development, 2020; 40: 55-63. magiran.com/p2161483
امیر قربانی، کیارش فرتاش، محمدصادق خیاطیان یزدی، "شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری"، مجله توسعه تکنولوژی صنعتی ،40 (1399): 55-63. magiran.com/p2161483
Amir Ghorbani, Kiarash Fartash , Mohammad Sadegh Khayyatian Yazdi, "Identifying and Prioritizing Influential Factors of Internal Organizational Knowledge Sharing in Knowledge-based Companies Located in Science and Technology Parks", Journal of Industrial Technology Development no. 40 (2020): 55-63. magiran.com/p2161483
امیر قربانی، کیارش فرتاش، محمدصادق خیاطیان یزدی، (1399). 'شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری'، مجله توسعه تکنولوژی صنعتی، 40، صص.55-63. magiran.com/p2161483
Amir Ghorbani, Kiarash Fartash , Mohammad Sadegh Khayyatian Yazdi, (2020). 'Identifying and Prioritizing Influential Factors of Internal Organizational Knowledge Sharing in Knowledge-based Companies Located in Science and Technology Parks', Journal of Industrial Technology Development, 40, pp.55-63. magiran.com/p2161483
امیر قربانی؛ کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی. "شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری". مجله توسعه تکنولوژی صنعتی، 40 ، 1399، 55-63. magiran.com/p2161483
Amir Ghorbani; Kiarash Fartash ; Mohammad Sadegh Khayyatian Yazdi. "Identifying and Prioritizing Influential Factors of Internal Organizational Knowledge Sharing in Knowledge-based Companies Located in Science and Technology Parks", Journal of Industrial Technology Development, 40, 2020, 55-63. magiran.com/p2161483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال