ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضائی، زهرا پورزمانی، (1399). بررسی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با تاکید برپیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در بانک های ایران، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(34)، 1-16. magiran.com/p2161707
Ali Rezaei, Zahra Pourzamani , (2020). The Investigation of International Financial Reporting Standards (IFRS), with emphasis on the implementation of Expected Credit Loss Model (ECL) in Iranian Banks, Iranian Management Accounting Association, 9(34), 1-16. magiran.com/p2161707
علی رضائی، زهرا پورزمانی، بررسی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با تاکید برپیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در بانک های ایران. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1399؛ 9(34): 1-16. magiran.com/p2161707
Ali Rezaei, Zahra Pourzamani , The Investigation of International Financial Reporting Standards (IFRS), with emphasis on the implementation of Expected Credit Loss Model (ECL) in Iranian Banks, Iranian Management Accounting Association, 2020; 9(34): 1-16. magiran.com/p2161707
علی رضائی، زهرا پورزمانی، "بررسی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با تاکید برپیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در بانک های ایران"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 9، شماره 34 (1399): 1-16. magiran.com/p2161707
Ali Rezaei, Zahra Pourzamani , "The Investigation of International Financial Reporting Standards (IFRS), with emphasis on the implementation of Expected Credit Loss Model (ECL) in Iranian Banks", Iranian Management Accounting Association 9, no.34 (2020): 1-16. magiran.com/p2161707
علی رضائی، زهرا پورزمانی، (1399). 'بررسی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با تاکید برپیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در بانک های ایران'، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(34)، صص.1-16. magiran.com/p2161707
Ali Rezaei, Zahra Pourzamani , (2020). 'The Investigation of International Financial Reporting Standards (IFRS), with emphasis on the implementation of Expected Credit Loss Model (ECL) in Iranian Banks', Iranian Management Accounting Association, 9(34), pp.1-16. magiran.com/p2161707
علی رضائی؛ زهرا پورزمانی. "بررسی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با تاکید برپیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در بانک های ایران". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9 ،34 ، 1399، 1-16. magiran.com/p2161707
Ali Rezaei; Zahra Pourzamani . "The Investigation of International Financial Reporting Standards (IFRS), with emphasis on the implementation of Expected Credit Loss Model (ECL) in Iranian Banks", Iranian Management Accounting Association, 9, 34, 2020, 1-16. magiran.com/p2161707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال