ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد بیابانی، زهرا لشگری، احمد یعقوب نژاد، فرزانه حیدرپور، (1399). تبیین رابطه رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی ویجئو با عملکرد مالی و ارزش شرکت، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(34)، 145-156. magiran.com/p2161715
Milad Biabani, Zahra Lashgari , Ahmad Yaghoobnejad, Farzaneh Heidarpour, (2020). Explaining The Relationship Between Vigeo's Social Responsibility Rating with The Financial Performance and Firm Value, Iranian Management Accounting Association, 9(34), 145-156. magiran.com/p2161715
میلاد بیابانی، زهرا لشگری، احمد یعقوب نژاد، فرزانه حیدرپور، تبیین رابطه رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی ویجئو با عملکرد مالی و ارزش شرکت. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1399؛ 9(34): 145-156. magiran.com/p2161715
Milad Biabani, Zahra Lashgari , Ahmad Yaghoobnejad, Farzaneh Heidarpour, Explaining The Relationship Between Vigeo's Social Responsibility Rating with The Financial Performance and Firm Value, Iranian Management Accounting Association, 2020; 9(34): 145-156. magiran.com/p2161715
میلاد بیابانی، زهرا لشگری، احمد یعقوب نژاد، فرزانه حیدرپور، "تبیین رابطه رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی ویجئو با عملکرد مالی و ارزش شرکت"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 9، شماره 34 (1399): 145-156. magiran.com/p2161715
Milad Biabani, Zahra Lashgari , Ahmad Yaghoobnejad, Farzaneh Heidarpour, "Explaining The Relationship Between Vigeo's Social Responsibility Rating with The Financial Performance and Firm Value", Iranian Management Accounting Association 9, no.34 (2020): 145-156. magiran.com/p2161715
میلاد بیابانی، زهرا لشگری، احمد یعقوب نژاد، فرزانه حیدرپور، (1399). 'تبیین رابطه رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی ویجئو با عملکرد مالی و ارزش شرکت'، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(34)، صص.145-156. magiran.com/p2161715
Milad Biabani, Zahra Lashgari , Ahmad Yaghoobnejad, Farzaneh Heidarpour, (2020). 'Explaining The Relationship Between Vigeo's Social Responsibility Rating with The Financial Performance and Firm Value', Iranian Management Accounting Association, 9(34), pp.145-156. magiran.com/p2161715
میلاد بیابانی؛ زهرا لشگری؛ احمد یعقوب نژاد؛ فرزانه حیدرپور. "تبیین رابطه رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی ویجئو با عملکرد مالی و ارزش شرکت". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9 ،34 ، 1399، 145-156. magiran.com/p2161715
Milad Biabani; Zahra Lashgari ; Ahmad Yaghoobnejad; Farzaneh Heidarpour. "Explaining The Relationship Between Vigeo's Social Responsibility Rating with The Financial Performance and Firm Value", Iranian Management Accounting Association, 9, 34, 2020, 145-156. magiran.com/p2161715
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال