ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس پناهی، (1399). نقش ابریشم گیلان در روابط خارجی ایران عصر قاجار، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 11(22)، 1-26. magiran.com/p2161728
Abbas Panahi , (2020). The Role of Silk of Guilan in the Foreign Affairs of Persia during the Qajar Era, Journal of Iranian Islamic Period History, 11(22), 1-26. magiran.com/p2161728
عباس پناهی، نقش ابریشم گیلان در روابط خارجی ایران عصر قاجار. نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 1399؛ 11(22): 1-26. magiran.com/p2161728
Abbas Panahi , The Role of Silk of Guilan in the Foreign Affairs of Persia during the Qajar Era, Journal of Iranian Islamic Period History, 2020; 11(22): 1-26. magiran.com/p2161728
عباس پناهی، "نقش ابریشم گیلان در روابط خارجی ایران عصر قاجار"، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 11، شماره 22 (1399): 1-26. magiran.com/p2161728
Abbas Panahi , "The Role of Silk of Guilan in the Foreign Affairs of Persia during the Qajar Era", Journal of Iranian Islamic Period History 11, no.22 (2020): 1-26. magiran.com/p2161728
عباس پناهی، (1399). 'نقش ابریشم گیلان در روابط خارجی ایران عصر قاجار'، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 11(22)، صص.1-26. magiran.com/p2161728
Abbas Panahi , (2020). 'The Role of Silk of Guilan in the Foreign Affairs of Persia during the Qajar Era', Journal of Iranian Islamic Period History, 11(22), pp.1-26. magiran.com/p2161728
عباس پناهی. "نقش ابریشم گیلان در روابط خارجی ایران عصر قاجار". نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 11 ،22 ، 1399، 1-26. magiran.com/p2161728
Abbas Panahi . "The Role of Silk of Guilan in the Foreign Affairs of Persia during the Qajar Era", Journal of Iranian Islamic Period History, 11, 22, 2020, 1-26. magiran.com/p2161728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال