ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهاب شهیدانی، مهشید سادات اصلاحی، متین سادات اصلاحی، (1399). بررسی و تحلیلی بر آداب و اخلاق شکار حیوانات در عصر صفویه، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 11(22)، 105-128. magiran.com/p2161732
Shahab Shahidani , Mahshid Sadat Eslahy, Matin Sadat Eslahi, (2020). The Evalutin and assessment of environmental Ethics the hunting of animals in the Safavid era, Journal of Iranian Islamic Period History, 11(22), 105-128. magiran.com/p2161732
شهاب شهیدانی، مهشید سادات اصلاحی، متین سادات اصلاحی، بررسی و تحلیلی بر آداب و اخلاق شکار حیوانات در عصر صفویه. نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 1399؛ 11(22): 105-128. magiran.com/p2161732
Shahab Shahidani , Mahshid Sadat Eslahy, Matin Sadat Eslahi, The Evalutin and assessment of environmental Ethics the hunting of animals in the Safavid era, Journal of Iranian Islamic Period History, 2020; 11(22): 105-128. magiran.com/p2161732
شهاب شهیدانی، مهشید سادات اصلاحی، متین سادات اصلاحی، "بررسی و تحلیلی بر آداب و اخلاق شکار حیوانات در عصر صفویه"، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 11، شماره 22 (1399): 105-128. magiran.com/p2161732
Shahab Shahidani , Mahshid Sadat Eslahy, Matin Sadat Eslahi, "The Evalutin and assessment of environmental Ethics the hunting of animals in the Safavid era", Journal of Iranian Islamic Period History 11, no.22 (2020): 105-128. magiran.com/p2161732
شهاب شهیدانی، مهشید سادات اصلاحی، متین سادات اصلاحی، (1399). 'بررسی و تحلیلی بر آداب و اخلاق شکار حیوانات در عصر صفویه'، نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 11(22)، صص.105-128. magiran.com/p2161732
Shahab Shahidani , Mahshid Sadat Eslahy, Matin Sadat Eslahi, (2020). 'The Evalutin and assessment of environmental Ethics the hunting of animals in the Safavid era', Journal of Iranian Islamic Period History, 11(22), pp.105-128. magiran.com/p2161732
شهاب شهیدانی؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی. "بررسی و تحلیلی بر آداب و اخلاق شکار حیوانات در عصر صفویه". نشریه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، 11 ،22 ، 1399، 105-128. magiran.com/p2161732
Shahab Shahidani ; Mahshid Sadat Eslahy; Matin Sadat Eslahi. "The Evalutin and assessment of environmental Ethics the hunting of animals in the Safavid era", Journal of Iranian Islamic Period History, 11, 22, 2020, 105-128. magiran.com/p2161732
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال