ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول نجفی، میثم الفتی فر، مهدی رازی، فاطمه امیری، (1399). تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با یک مدل چندحالتی، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 13(2)، 19-27. magiran.com/p2161752
Rasoul Najafi, Meysam Olfatifar, Mahdi Razi, Fatemeh Amiri, (2020). Analyzing the Survival of Patients with Breast Cancer with a Multistate Model, Iranian Journal of Breast Diseases, 13(2), 19-27. magiran.com/p2161752
رسول نجفی، میثم الفتی فر، مهدی رازی، فاطمه امیری، تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با یک مدل چندحالتی. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 1399؛ 13(2): 19-27. magiran.com/p2161752
Rasoul Najafi, Meysam Olfatifar, Mahdi Razi, Fatemeh Amiri, Analyzing the Survival of Patients with Breast Cancer with a Multistate Model, Iranian Journal of Breast Diseases, 2020; 13(2): 19-27. magiran.com/p2161752
رسول نجفی، میثم الفتی فر، مهدی رازی، فاطمه امیری، "تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با یک مدل چندحالتی"، فصلنامه بیماری های پستان ایران 13، شماره 2 (1399): 19-27. magiran.com/p2161752
Rasoul Najafi, Meysam Olfatifar, Mahdi Razi, Fatemeh Amiri, "Analyzing the Survival of Patients with Breast Cancer with a Multistate Model", Iranian Journal of Breast Diseases 13, no.2 (2020): 19-27. magiran.com/p2161752
رسول نجفی، میثم الفتی فر، مهدی رازی، فاطمه امیری، (1399). 'تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با یک مدل چندحالتی'، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 13(2)، صص.19-27. magiran.com/p2161752
Rasoul Najafi, Meysam Olfatifar, Mahdi Razi, Fatemeh Amiri, (2020). 'Analyzing the Survival of Patients with Breast Cancer with a Multistate Model', Iranian Journal of Breast Diseases, 13(2), pp.19-27. magiran.com/p2161752
رسول نجفی؛ میثم الفتی فر؛ مهدی رازی؛ فاطمه امیری. "تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با یک مدل چندحالتی". فصلنامه بیماری های پستان ایران، 13 ،2 ، 1399، 19-27. magiran.com/p2161752
Rasoul Najafi; Meysam Olfatifar; Mahdi Razi; Fatemeh Amiri. "Analyzing the Survival of Patients with Breast Cancer with a Multistate Model", Iranian Journal of Breast Diseases, 13, 2, 2020, 19-27. magiran.com/p2161752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال