ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم میری، میترا مودی، محمدرضا میری، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، (1399). عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه دار شهر بیرجند بر اساس الگوی فرانظری، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 13(2)، 28-36. magiran.com/p2161753
Maryam Miri, Mitra Moodi, MohammadReza Miri, Gholamreza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, (2020). Factors Affecting Breast Self-examination Behavior in Housewives in Birjand Based on the Transtheoretical Model, Iranian Journal of Breast Diseases, 13(2), 28-36. magiran.com/p2161753
مریم میری، میترا مودی، محمدرضا میری، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه دار شهر بیرجند بر اساس الگوی فرانظری. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 1399؛ 13(2): 28-36. magiran.com/p2161753
Maryam Miri, Mitra Moodi, MohammadReza Miri, Gholamreza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, Factors Affecting Breast Self-examination Behavior in Housewives in Birjand Based on the Transtheoretical Model, Iranian Journal of Breast Diseases, 2020; 13(2): 28-36. magiran.com/p2161753
مریم میری، میترا مودی، محمدرضا میری، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، "عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه دار شهر بیرجند بر اساس الگوی فرانظری"، فصلنامه بیماری های پستان ایران 13، شماره 2 (1399): 28-36. magiran.com/p2161753
Maryam Miri, Mitra Moodi, MohammadReza Miri, Gholamreza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, "Factors Affecting Breast Self-examination Behavior in Housewives in Birjand Based on the Transtheoretical Model", Iranian Journal of Breast Diseases 13, no.2 (2020): 28-36. magiran.com/p2161753
مریم میری، میترا مودی، محمدرضا میری، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، (1399). 'عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه دار شهر بیرجند بر اساس الگوی فرانظری'، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 13(2)، صص.28-36. magiran.com/p2161753
Maryam Miri, Mitra Moodi, MohammadReza Miri, Gholamreza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, (2020). 'Factors Affecting Breast Self-examination Behavior in Housewives in Birjand Based on the Transtheoretical Model', Iranian Journal of Breast Diseases, 13(2), pp.28-36. magiran.com/p2161753
مریم میری؛ میترا مودی؛ محمدرضا میری؛ غلامرضا شریف زاده؛ انسیه نوروزی. "عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه دار شهر بیرجند بر اساس الگوی فرانظری". فصلنامه بیماری های پستان ایران، 13 ،2 ، 1399، 28-36. magiran.com/p2161753
Maryam Miri; Mitra Moodi; MohammadReza Miri; Gholamreza Sharifzadeh; Ensiyeh Norozi. "Factors Affecting Breast Self-examination Behavior in Housewives in Birjand Based on the Transtheoretical Model", Iranian Journal of Breast Diseases, 13, 2, 2020, 28-36. magiran.com/p2161753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال