ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرامز کوچکی لنگرودی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان، (1399). تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش های ماده مبتلا به سرطان پستان، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 13(2)، 59-68. magiran.com/p2161756
F.ouchaki Langroudi, M.Peeri , M.A.Azarbayjani, M.Delfan, (2020). The Effect of Endurance Training Along with Curcumin on VEGF-A Level and VEGFR Gene Expression in Cancer Tissue of Female Mice with Breast Cancer, Iranian Journal of Breast Diseases, 13(2), 59-68. magiran.com/p2161756
فرامز کوچکی لنگرودی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان، تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش های ماده مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 1399؛ 13(2): 59-68. magiran.com/p2161756
F.ouchaki Langroudi, M.Peeri , M.A.Azarbayjani, M.Delfan, The Effect of Endurance Training Along with Curcumin on VEGF-A Level and VEGFR Gene Expression in Cancer Tissue of Female Mice with Breast Cancer, Iranian Journal of Breast Diseases, 2020; 13(2): 59-68. magiran.com/p2161756
فرامز کوچکی لنگرودی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان، "تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش های ماده مبتلا به سرطان پستان"، فصلنامه بیماری های پستان ایران 13، شماره 2 (1399): 59-68. magiran.com/p2161756
F.ouchaki Langroudi, M.Peeri , M.A.Azarbayjani, M.Delfan, "The Effect of Endurance Training Along with Curcumin on VEGF-A Level and VEGFR Gene Expression in Cancer Tissue of Female Mice with Breast Cancer", Iranian Journal of Breast Diseases 13, no.2 (2020): 59-68. magiran.com/p2161756
فرامز کوچکی لنگرودی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان، (1399). 'تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش های ماده مبتلا به سرطان پستان'، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 13(2)، صص.59-68. magiran.com/p2161756
F.ouchaki Langroudi, M.Peeri , M.A.Azarbayjani, M.Delfan, (2020). 'The Effect of Endurance Training Along with Curcumin on VEGF-A Level and VEGFR Gene Expression in Cancer Tissue of Female Mice with Breast Cancer', Iranian Journal of Breast Diseases, 13(2), pp.59-68. magiran.com/p2161756
فرامز کوچکی لنگرودی؛ مقصود پیری؛ محمدعلی آذربایجانی؛ مریم دلفان. "تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش های ماده مبتلا به سرطان پستان". فصلنامه بیماری های پستان ایران، 13 ،2 ، 1399، 59-68. magiran.com/p2161756
F.ouchaki Langroudi; M.Peeri ; M.A.Azarbayjani; M.Delfan. "The Effect of Endurance Training Along with Curcumin on VEGF-A Level and VEGFR Gene Expression in Cancer Tissue of Female Mice with Breast Cancer", Iranian Journal of Breast Diseases, 13, 2, 2020, 59-68. magiran.com/p2161756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال