ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی رصافیانی، رباب صحاف، امیر شمس، روشنک وامقی، حسین زارعیان، رحیم اکرمی، (1399). روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، نسخه سالمندان، فصلنامه سالمند، 15(57)، 28-40. magiran.com/p2161805
Mehdi Rasafiani, Robab Sahaf, Amir Shams, Roshanak Vameghi, Hossain Zareian, Rahim Akrami, (2020). Validity and Reliability of the Persian Version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire – the Older Adults Edition, Iranian Journal of Ageing, 15(57), 28-40. magiran.com/p2161805
مهدی رصافیانی، رباب صحاف، امیر شمس، روشنک وامقی، حسین زارعیان، رحیم اکرمی، روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، نسخه سالمندان. فصلنامه سالمند، 1399؛ 15(57): 28-40. magiran.com/p2161805
Mehdi Rasafiani, Robab Sahaf, Amir Shams, Roshanak Vameghi, Hossain Zareian, Rahim Akrami, Validity and Reliability of the Persian Version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire – the Older Adults Edition, Iranian Journal of Ageing, 2020; 15(57): 28-40. magiran.com/p2161805
مهدی رصافیانی، رباب صحاف، امیر شمس، روشنک وامقی، حسین زارعیان، رحیم اکرمی، "روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، نسخه سالمندان"، فصلنامه سالمند 15، شماره 57 (1399): 28-40. magiran.com/p2161805
Mehdi Rasafiani, Robab Sahaf, Amir Shams, Roshanak Vameghi, Hossain Zareian, Rahim Akrami, "Validity and Reliability of the Persian Version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire – the Older Adults Edition", Iranian Journal of Ageing 15, no.57 (2020): 28-40. magiran.com/p2161805
مهدی رصافیانی، رباب صحاف، امیر شمس، روشنک وامقی، حسین زارعیان، رحیم اکرمی، (1399). 'روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، نسخه سالمندان'، فصلنامه سالمند، 15(57)، صص.28-40. magiran.com/p2161805
Mehdi Rasafiani, Robab Sahaf, Amir Shams, Roshanak Vameghi, Hossain Zareian, Rahim Akrami, (2020). 'Validity and Reliability of the Persian Version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire – the Older Adults Edition', Iranian Journal of Ageing, 15(57), pp.28-40. magiran.com/p2161805
مهدی رصافیانی؛ رباب صحاف؛ امیر شمس؛ روشنک وامقی؛ حسین زارعیان؛ رحیم اکرمی. "روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، نسخه سالمندان". فصلنامه سالمند، 15 ،57 ، 1399، 28-40. magiran.com/p2161805
Mehdi Rasafiani; Robab Sahaf; Amir Shams; Roshanak Vameghi; Hossain Zareian; Rahim Akrami. "Validity and Reliability of the Persian Version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire – the Older Adults Edition", Iranian Journal of Ageing, 15, 57, 2020, 28-40. magiran.com/p2161805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال