ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید صفاری نیا، آتوسا مهدی زاده، (1399). رابطه منبع کنترل و سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با سلامت عمومی در سالمندان ساکن خانه های سالمند شهر دبی، فصلنامه سالمند، 15(57)، 104-117. magiran.com/p2161807
Majid Saffarinia, Atousa Mehdizadeh, (2020). The Relations of Locus of Control and Behavioral Approach and Inhibition Systems to General Health in Elderly Nursing Home Residents in Dubai, Iranian Journal of Ageing, 15(57), 104-117. magiran.com/p2161807
مجید صفاری نیا، آتوسا مهدی زاده، رابطه منبع کنترل و سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با سلامت عمومی در سالمندان ساکن خانه های سالمند شهر دبی. فصلنامه سالمند، 1399؛ 15(57): 104-117. magiran.com/p2161807
Majid Saffarinia, Atousa Mehdizadeh, The Relations of Locus of Control and Behavioral Approach and Inhibition Systems to General Health in Elderly Nursing Home Residents in Dubai, Iranian Journal of Ageing, 2020; 15(57): 104-117. magiran.com/p2161807
مجید صفاری نیا، آتوسا مهدی زاده، "رابطه منبع کنترل و سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با سلامت عمومی در سالمندان ساکن خانه های سالمند شهر دبی"، فصلنامه سالمند 15، شماره 57 (1399): 104-117. magiran.com/p2161807
Majid Saffarinia, Atousa Mehdizadeh, "The Relations of Locus of Control and Behavioral Approach and Inhibition Systems to General Health in Elderly Nursing Home Residents in Dubai", Iranian Journal of Ageing 15, no.57 (2020): 104-117. magiran.com/p2161807
مجید صفاری نیا، آتوسا مهدی زاده، (1399). 'رابطه منبع کنترل و سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با سلامت عمومی در سالمندان ساکن خانه های سالمند شهر دبی'، فصلنامه سالمند، 15(57)، صص.104-117. magiran.com/p2161807
Majid Saffarinia, Atousa Mehdizadeh, (2020). 'The Relations of Locus of Control and Behavioral Approach and Inhibition Systems to General Health in Elderly Nursing Home Residents in Dubai', Iranian Journal of Ageing, 15(57), pp.104-117. magiran.com/p2161807
مجید صفاری نیا؛ آتوسا مهدی زاده. "رابطه منبع کنترل و سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با سلامت عمومی در سالمندان ساکن خانه های سالمند شهر دبی". فصلنامه سالمند، 15 ،57 ، 1399، 104-117. magiran.com/p2161807
Majid Saffarinia; Atousa Mehdizadeh. "The Relations of Locus of Control and Behavioral Approach and Inhibition Systems to General Health in Elderly Nursing Home Residents in Dubai", Iranian Journal of Ageing, 15, 57, 2020, 104-117. magiran.com/p2161807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال