ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید زارع، زهره آذرکار، غلامرضا شریف زاده، آزاده ابراهیم زاده، (1399). بررسی انواع عفونت ها و پیامد آن ها درسالمندان بستری در ICU، فصلنامه سالمند، 15(57)، 118-128. magiran.com/p2161808
Majid Zare Bidaki, Zohreh Azarkar, Gholamreza Sharifzadeh, Azadeh Ebrahim Zadeh, (2020). An Evaluation of Infection Types and the Complications in Hospitalized Elders Admitted in ICU Wards, Iranian Journal of Ageing, 15(57), 118-128. magiran.com/p2161808
مجید زارع، زهره آذرکار، غلامرضا شریف زاده، آزاده ابراهیم زاده، بررسی انواع عفونت ها و پیامد آن ها درسالمندان بستری در ICU. فصلنامه سالمند، 1399؛ 15(57): 118-128. magiran.com/p2161808
Majid Zare Bidaki, Zohreh Azarkar, Gholamreza Sharifzadeh, Azadeh Ebrahim Zadeh, An Evaluation of Infection Types and the Complications in Hospitalized Elders Admitted in ICU Wards, Iranian Journal of Ageing, 2020; 15(57): 118-128. magiran.com/p2161808
مجید زارع، زهره آذرکار، غلامرضا شریف زاده، آزاده ابراهیم زاده، "بررسی انواع عفونت ها و پیامد آن ها درسالمندان بستری در ICU"، فصلنامه سالمند 15، شماره 57 (1399): 118-128. magiran.com/p2161808
Majid Zare Bidaki, Zohreh Azarkar, Gholamreza Sharifzadeh, Azadeh Ebrahim Zadeh, "An Evaluation of Infection Types and the Complications in Hospitalized Elders Admitted in ICU Wards", Iranian Journal of Ageing 15, no.57 (2020): 118-128. magiran.com/p2161808
مجید زارع، زهره آذرکار، غلامرضا شریف زاده، آزاده ابراهیم زاده، (1399). 'بررسی انواع عفونت ها و پیامد آن ها درسالمندان بستری در ICU'، فصلنامه سالمند، 15(57)، صص.118-128. magiran.com/p2161808
Majid Zare Bidaki, Zohreh Azarkar, Gholamreza Sharifzadeh, Azadeh Ebrahim Zadeh, (2020). 'An Evaluation of Infection Types and the Complications in Hospitalized Elders Admitted in ICU Wards', Iranian Journal of Ageing, 15(57), pp.118-128. magiran.com/p2161808
مجید زارع؛ زهره آذرکار؛ غلامرضا شریف زاده؛ آزاده ابراهیم زاده. "بررسی انواع عفونت ها و پیامد آن ها درسالمندان بستری در ICU". فصلنامه سالمند، 15 ،57 ، 1399، 118-128. magiran.com/p2161808
Majid Zare Bidaki; Zohreh Azarkar; Gholamreza Sharifzadeh; Azadeh Ebrahim Zadeh. "An Evaluation of Infection Types and the Complications in Hospitalized Elders Admitted in ICU Wards", Iranian Journal of Ageing, 15, 57, 2020, 118-128. magiran.com/p2161808
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال