ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیران محمدی بلبان اباد، رباب صحاف، مهرداد کریمی، احمدعلی اکبری کامرانی، محسن شتی، آرش میراب زاده، غلام رضا انصاری، (1399). بررسی تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان؛ مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور، فصلنامه سالمند، 15(57)، 54-67. magiran.com/p2161809
Seyran Mohamadi, Robab Sahaf, Mehrdad Karimi, AhmadAli Akbari Kamrani, Mohsen Shati, Arash Mirabzadeh, GholamReza Ansari, (2020). Assessment of Lippia Citriodora Oil Effect on Sleep Disturbances in Ageing: A Double Blind Randomized Controlled Trial, Iranian Journal of Ageing, 15(57), 54-67. magiran.com/p2161809
سیران محمدی بلبان اباد، رباب صحاف، مهرداد کریمی، احمدعلی اکبری کامرانی، محسن شتی، آرش میراب زاده، غلام رضا انصاری، بررسی تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان؛ مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور. فصلنامه سالمند، 1399؛ 15(57): 54-67. magiran.com/p2161809
Seyran Mohamadi, Robab Sahaf, Mehrdad Karimi, AhmadAli Akbari Kamrani, Mohsen Shati, Arash Mirabzadeh, GholamReza Ansari, Assessment of Lippia Citriodora Oil Effect on Sleep Disturbances in Ageing: A Double Blind Randomized Controlled Trial, Iranian Journal of Ageing, 2020; 15(57): 54-67. magiran.com/p2161809
سیران محمدی بلبان اباد، رباب صحاف، مهرداد کریمی، احمدعلی اکبری کامرانی، محسن شتی، آرش میراب زاده، غلام رضا انصاری، "بررسی تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان؛ مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور"، فصلنامه سالمند 15، شماره 57 (1399): 54-67. magiran.com/p2161809
Seyran Mohamadi, Robab Sahaf, Mehrdad Karimi, AhmadAli Akbari Kamrani, Mohsen Shati, Arash Mirabzadeh, GholamReza Ansari, "Assessment of Lippia Citriodora Oil Effect on Sleep Disturbances in Ageing: A Double Blind Randomized Controlled Trial", Iranian Journal of Ageing 15, no.57 (2020): 54-67. magiran.com/p2161809
سیران محمدی بلبان اباد، رباب صحاف، مهرداد کریمی، احمدعلی اکبری کامرانی، محسن شتی، آرش میراب زاده، غلام رضا انصاری، (1399). 'بررسی تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان؛ مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور'، فصلنامه سالمند، 15(57)، صص.54-67. magiran.com/p2161809
Seyran Mohamadi, Robab Sahaf, Mehrdad Karimi, AhmadAli Akbari Kamrani, Mohsen Shati, Arash Mirabzadeh, GholamReza Ansari, (2020). 'Assessment of Lippia Citriodora Oil Effect on Sleep Disturbances in Ageing: A Double Blind Randomized Controlled Trial', Iranian Journal of Ageing, 15(57), pp.54-67. magiran.com/p2161809
سیران محمدی بلبان اباد؛ رباب صحاف؛ مهرداد کریمی؛ احمدعلی اکبری کامرانی؛ محسن شتی؛ آرش میراب زاده؛ غلام رضا انصاری. "بررسی تاثیر روغن به لیمو بر اختلالات خواب سالمندان؛ مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور". فصلنامه سالمند، 15 ،57 ، 1399، 54-67. magiran.com/p2161809
Seyran Mohamadi; Robab Sahaf; Mehrdad Karimi; AhmadAli Akbari Kamrani; Mohsen Shati; Arash Mirabzadeh; GholamReza Ansari. "Assessment of Lippia Citriodora Oil Effect on Sleep Disturbances in Ageing: A Double Blind Randomized Controlled Trial", Iranian Journal of Ageing, 15, 57, 2020, 54-67. magiran.com/p2161809
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال