ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه خدایی، حمیدرضا طاهری، مهدی سهرابی، محمد سالاری زارع، (1399). تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی، فصلنامه سالمند، 15(57)، 68-81. magiran.com/p2161810
Fatemeh Khudaei, HamidReza Taheri, Mehdi Sohrabi, Mohammad Salari Zare, (2020). The Effects of Attentional Instructions and Exercise with Resistance Socks on the Static and Dynamic Balance of Parkinson's Patients, Iranian Journal of Ageing, 15(57), 68-81. magiran.com/p2161810
فاطمه خدایی، حمیدرضا طاهری، مهدی سهرابی، محمد سالاری زارع، تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی. فصلنامه سالمند، 1399؛ 15(57): 68-81. magiran.com/p2161810
Fatemeh Khudaei, HamidReza Taheri, Mehdi Sohrabi, Mohammad Salari Zare, The Effects of Attentional Instructions and Exercise with Resistance Socks on the Static and Dynamic Balance of Parkinson's Patients, Iranian Journal of Ageing, 2020; 15(57): 68-81. magiran.com/p2161810
فاطمه خدایی، حمیدرضا طاهری، مهدی سهرابی، محمد سالاری زارع، "تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی"، فصلنامه سالمند 15، شماره 57 (1399): 68-81. magiran.com/p2161810
Fatemeh Khudaei, HamidReza Taheri, Mehdi Sohrabi, Mohammad Salari Zare, "The Effects of Attentional Instructions and Exercise with Resistance Socks on the Static and Dynamic Balance of Parkinson's Patients", Iranian Journal of Ageing 15, no.57 (2020): 68-81. magiran.com/p2161810
فاطمه خدایی، حمیدرضا طاهری، مهدی سهرابی، محمد سالاری زارع، (1399). 'تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی'، فصلنامه سالمند، 15(57)، صص.68-81. magiran.com/p2161810
Fatemeh Khudaei, HamidReza Taheri, Mehdi Sohrabi, Mohammad Salari Zare, (2020). 'The Effects of Attentional Instructions and Exercise with Resistance Socks on the Static and Dynamic Balance of Parkinson's Patients', Iranian Journal of Ageing, 15(57), pp.68-81. magiran.com/p2161810
فاطمه خدایی؛ حمیدرضا طاهری؛ مهدی سهرابی؛ محمد سالاری زارع. "تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی". فصلنامه سالمند، 15 ،57 ، 1399، 68-81. magiran.com/p2161810
Fatemeh Khudaei; HamidReza Taheri; Mehdi Sohrabi; Mohammad Salari Zare. "The Effects of Attentional Instructions and Exercise with Resistance Socks on the Static and Dynamic Balance of Parkinson's Patients", Iranian Journal of Ageing, 15, 57, 2020, 68-81. magiran.com/p2161810
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال