ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه الله یاری، مجید کرامتی، محمدرضا کمالی، (1399). تعیین شیوع افسردگی در سالمندان قومیت های مختلف ایرانی و عوامل پیش بینی کننده آن، فصلنامه سالمند، 15(57)، 94-103. magiran.com/p2161812
Elahe Allahyari, Majid Keramati, Mohammadreza Kamali, (2020). Predicting Elderly Depression Prevalence in Different Iranian Ethnicities and Associated Factors, Iranian Journal of Ageing, 15(57), 94-103. magiran.com/p2161812
الهه الله یاری، مجید کرامتی، محمدرضا کمالی، تعیین شیوع افسردگی در سالمندان قومیت های مختلف ایرانی و عوامل پیش بینی کننده آن. فصلنامه سالمند، 1399؛ 15(57): 94-103. magiran.com/p2161812
Elahe Allahyari, Majid Keramati, Mohammadreza Kamali, Predicting Elderly Depression Prevalence in Different Iranian Ethnicities and Associated Factors, Iranian Journal of Ageing, 2020; 15(57): 94-103. magiran.com/p2161812
الهه الله یاری، مجید کرامتی، محمدرضا کمالی، "تعیین شیوع افسردگی در سالمندان قومیت های مختلف ایرانی و عوامل پیش بینی کننده آن"، فصلنامه سالمند 15، شماره 57 (1399): 94-103. magiran.com/p2161812
Elahe Allahyari, Majid Keramati, Mohammadreza Kamali, "Predicting Elderly Depression Prevalence in Different Iranian Ethnicities and Associated Factors", Iranian Journal of Ageing 15, no.57 (2020): 94-103. magiran.com/p2161812
الهه الله یاری، مجید کرامتی، محمدرضا کمالی، (1399). 'تعیین شیوع افسردگی در سالمندان قومیت های مختلف ایرانی و عوامل پیش بینی کننده آن'، فصلنامه سالمند، 15(57)، صص.94-103. magiran.com/p2161812
Elahe Allahyari, Majid Keramati, Mohammadreza Kamali, (2020). 'Predicting Elderly Depression Prevalence in Different Iranian Ethnicities and Associated Factors', Iranian Journal of Ageing, 15(57), pp.94-103. magiran.com/p2161812
الهه الله یاری؛ مجید کرامتی؛ محمدرضا کمالی. "تعیین شیوع افسردگی در سالمندان قومیت های مختلف ایرانی و عوامل پیش بینی کننده آن". فصلنامه سالمند، 15 ،57 ، 1399، 94-103. magiran.com/p2161812
Elahe Allahyari; Majid Keramati; Mohammadreza Kamali. "Predicting Elderly Depression Prevalence in Different Iranian Ethnicities and Associated Factors", Iranian Journal of Ageing, 15, 57, 2020, 94-103. magiran.com/p2161812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال