ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، مطهره امیری، فاطمه میرحسینی، (1399). بررسی آزمایشگاهی اثر رزین اینفیلترنت (آیکون)،MI paste plus و لیزر Nd:YAG بر میکروهاردنس مینا، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 33(1)، 9-16. magiran.com/p2161845
Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Motahareh Amiri, Fatemeh Mirhosseini, (2020). The effect of resin infiltrant (Icons), MI paste plus and Nd:YAG laser on enamel microhardness, Journal of Dental Medicine, 33(1), 9-16. magiran.com/p2161845
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، مطهره امیری، فاطمه میرحسینی، بررسی آزمایشگاهی اثر رزین اینفیلترنت (آیکون)،MI paste plus و لیزر Nd:YAG بر میکروهاردنس مینا. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1399؛ 33(1): 9-16. magiran.com/p2161845
Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Motahareh Amiri, Fatemeh Mirhosseini, The effect of resin infiltrant (Icons), MI paste plus and Nd:YAG laser on enamel microhardness, Journal of Dental Medicine, 2020; 33(1): 9-16. magiran.com/p2161845
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، مطهره امیری، فاطمه میرحسینی، "بررسی آزمایشگاهی اثر رزین اینفیلترنت (آیکون)،MI paste plus و لیزر Nd:YAG بر میکروهاردنس مینا"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 33، شماره 1 (1399): 9-16. magiran.com/p2161845
Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Motahareh Amiri, Fatemeh Mirhosseini, "The effect of resin infiltrant (Icons), MI paste plus and Nd:YAG laser on enamel microhardness", Journal of Dental Medicine 33, no.1 (2020): 9-16. magiran.com/p2161845
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، مطهره امیری، فاطمه میرحسینی، (1399). 'بررسی آزمایشگاهی اثر رزین اینفیلترنت (آیکون)،MI paste plus و لیزر Nd:YAG بر میکروهاردنس مینا'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 33(1)، صص.9-16. magiran.com/p2161845
Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Motahareh Amiri, Fatemeh Mirhosseini, (2020). 'The effect of resin infiltrant (Icons), MI paste plus and Nd:YAG laser on enamel microhardness', Journal of Dental Medicine, 33(1), pp.9-16. magiran.com/p2161845
علیرضا دانش کاظمی؛ عبدالرحیم داوری؛ مطهره امیری؛ فاطمه میرحسینی. "بررسی آزمایشگاهی اثر رزین اینفیلترنت (آیکون)،MI paste plus و لیزر Nd:YAG بر میکروهاردنس مینا". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 33 ،1 ، 1399، 9-16. magiran.com/p2161845
Alireza Daneshkazemi; Abdolrahim Davari; Motahareh Amiri; Fatemeh Mirhosseini. "The effect of resin infiltrant (Icons), MI paste plus and Nd:YAG laser on enamel microhardness", Journal of Dental Medicine, 33, 1, 2020, 9-16. magiran.com/p2161845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال