ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا شیرازیان، سکینه نیکزاد جمنانی، مریم معماریان، هما شاقی، (1399). طراحی و روان سنجی فرم ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان دندانپزشکی در واحد درسی پروتز کامل عملی و بررسی میزان رضایتمندی ارزیابان (اعضای هیئت علمی) و ارزیابی شوندگان (دانشجویان)، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 33(1)، 32-37. magiran.com/p2161849
Shiva Shirazian, Sakineh Nikzad Jamnani, Maryam Memarian, Homa Shaghi, (2020). Designing and comparing psychometric properties of the checklist for clinical skills assessment of dental students in complete denture course and evaluation of raters’ and students’ satisfaction, Journal of Dental Medicine, 33(1), 32-37. magiran.com/p2161849
شیوا شیرازیان، سکینه نیکزاد جمنانی، مریم معماریان، هما شاقی، طراحی و روان سنجی فرم ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان دندانپزشکی در واحد درسی پروتز کامل عملی و بررسی میزان رضایتمندی ارزیابان (اعضای هیئت علمی) و ارزیابی شوندگان (دانشجویان). مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1399؛ 33(1): 32-37. magiran.com/p2161849
Shiva Shirazian, Sakineh Nikzad Jamnani, Maryam Memarian, Homa Shaghi, Designing and comparing psychometric properties of the checklist for clinical skills assessment of dental students in complete denture course and evaluation of raters’ and students’ satisfaction, Journal of Dental Medicine, 2020; 33(1): 32-37. magiran.com/p2161849
شیوا شیرازیان، سکینه نیکزاد جمنانی، مریم معماریان، هما شاقی، "طراحی و روان سنجی فرم ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان دندانپزشکی در واحد درسی پروتز کامل عملی و بررسی میزان رضایتمندی ارزیابان (اعضای هیئت علمی) و ارزیابی شوندگان (دانشجویان)"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 33، شماره 1 (1399): 32-37. magiran.com/p2161849
Shiva Shirazian, Sakineh Nikzad Jamnani, Maryam Memarian, Homa Shaghi, "Designing and comparing psychometric properties of the checklist for clinical skills assessment of dental students in complete denture course and evaluation of raters’ and students’ satisfaction", Journal of Dental Medicine 33, no.1 (2020): 32-37. magiran.com/p2161849
شیوا شیرازیان، سکینه نیکزاد جمنانی، مریم معماریان، هما شاقی، (1399). 'طراحی و روان سنجی فرم ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان دندانپزشکی در واحد درسی پروتز کامل عملی و بررسی میزان رضایتمندی ارزیابان (اعضای هیئت علمی) و ارزیابی شوندگان (دانشجویان)'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 33(1)، صص.32-37. magiran.com/p2161849
Shiva Shirazian, Sakineh Nikzad Jamnani, Maryam Memarian, Homa Shaghi, (2020). 'Designing and comparing psychometric properties of the checklist for clinical skills assessment of dental students in complete denture course and evaluation of raters’ and students’ satisfaction', Journal of Dental Medicine, 33(1), pp.32-37. magiran.com/p2161849
شیوا شیرازیان؛ سکینه نیکزاد جمنانی؛ مریم معماریان؛ هما شاقی. "طراحی و روان سنجی فرم ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان دندانپزشکی در واحد درسی پروتز کامل عملی و بررسی میزان رضایتمندی ارزیابان (اعضای هیئت علمی) و ارزیابی شوندگان (دانشجویان)". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 33 ،1 ، 1399، 32-37. magiran.com/p2161849
Shiva Shirazian; Sakineh Nikzad Jamnani; Maryam Memarian; Homa Shaghi. "Designing and comparing psychometric properties of the checklist for clinical skills assessment of dental students in complete denture course and evaluation of raters’ and students’ satisfaction", Journal of Dental Medicine, 33, 1, 2020, 32-37. magiran.com/p2161849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال