ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گلناز واحدی نوتاش، الهام علی زاده فرهمند، لیلا چراغی، پریسا امیری، فریدون عزیزی، (1399). کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان دارای اضافه وزن/چاق با سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک شده: مطالعه ی قند و لیپید تهران، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(6)، 372-384. magiran.com/p2161861
Golnaz Vahedi Notash, Elham Alizadeh Farahmand, Leila Cheraghi, Parisa Amiri, Feridoun Azizi, (2020). Health-Related Quality of Life in Overweight/Obese Adults with Different Levels of Perceived Social Support: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(6), 372-384. magiran.com/p2161861
گلناز واحدی نوتاش، الهام علی زاده فرهمند، لیلا چراغی، پریسا امیری، فریدون عزیزی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان دارای اضافه وزن/چاق با سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک شده: مطالعه ی قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1399؛ 21(6): 372-384. magiran.com/p2161861
Golnaz Vahedi Notash, Elham Alizadeh Farahmand, Leila Cheraghi, Parisa Amiri, Feridoun Azizi, Health-Related Quality of Life in Overweight/Obese Adults with Different Levels of Perceived Social Support: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2020; 21(6): 372-384. magiran.com/p2161861
گلناز واحدی نوتاش، الهام علی زاده فرهمند، لیلا چراغی، پریسا امیری، فریدون عزیزی، "کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان دارای اضافه وزن/چاق با سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک شده: مطالعه ی قند و لیپید تهران"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 21، شماره 6 (1399): 372-384. magiran.com/p2161861
Golnaz Vahedi Notash, Elham Alizadeh Farahmand, Leila Cheraghi, Parisa Amiri, Feridoun Azizi, "Health-Related Quality of Life in Overweight/Obese Adults with Different Levels of Perceived Social Support: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 21, no.6 (2020): 372-384. magiran.com/p2161861
گلناز واحدی نوتاش، الهام علی زاده فرهمند، لیلا چراغی، پریسا امیری، فریدون عزیزی، (1399). 'کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان دارای اضافه وزن/چاق با سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک شده: مطالعه ی قند و لیپید تهران'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(6)، صص.372-384. magiran.com/p2161861
Golnaz Vahedi Notash, Elham Alizadeh Farahmand, Leila Cheraghi, Parisa Amiri, Feridoun Azizi, (2020). 'Health-Related Quality of Life in Overweight/Obese Adults with Different Levels of Perceived Social Support: Tehran Lipid and Glucose Study', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(6), pp.372-384. magiran.com/p2161861
گلناز واحدی نوتاش؛ الهام علی زاده فرهمند؛ لیلا چراغی؛ پریسا امیری؛ فریدون عزیزی. "کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان دارای اضافه وزن/چاق با سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک شده: مطالعه ی قند و لیپید تهران". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21 ،6 ، 1399، 372-384. magiran.com/p2161861
Golnaz Vahedi Notash; Elham Alizadeh Farahmand; Leila Cheraghi; Parisa Amiri; Feridoun Azizi. "Health-Related Quality of Life in Overweight/Obese Adults with Different Levels of Perceived Social Support: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21, 6, 2020, 372-384. magiran.com/p2161861
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال