ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Sahar Hosseini, Alireza Ebrahimi, Fereshteh Bagheri, Yasaman Emami, Elmira Esmaeilzadeh, Negar Azarpira, Sedigheh Ebrahimi , Soheil Ashkani Esfahani, (2020). Effect of Resveratrol on Thioacetamide-induced Liver Damage in Rat Models, Hepatitis Monthly, 20(7), 5. magiran.com/p2161920
Sahar Hosseini, Alireza Ebrahimi, Fereshteh Bagheri, Yasaman Emami, Elmira Esmaeilzadeh, Negar Azarpira, Sedigheh Ebrahimi , Soheil Ashkani Esfahani, Effect of Resveratrol on Thioacetamide-induced Liver Damage in Rat Models, Hepatitis Monthly, 2020; 20(7): 5. magiran.com/p2161920
Sahar Hosseini, Alireza Ebrahimi, Fereshteh Bagheri, Yasaman Emami, Elmira Esmaeilzadeh, Negar Azarpira, Sedigheh Ebrahimi , Soheil Ashkani Esfahani, "Effect of Resveratrol on Thioacetamide-induced Liver Damage in Rat Models", Hepatitis Monthly 20, no.7 (2020): 5. magiran.com/p2161920
Sahar Hosseini, Alireza Ebrahimi, Fereshteh Bagheri, Yasaman Emami, Elmira Esmaeilzadeh, Negar Azarpira, Sedigheh Ebrahimi , Soheil Ashkani Esfahani, (2020). 'Effect of Resveratrol on Thioacetamide-induced Liver Damage in Rat Models', Hepatitis Monthly, 20(7), pp.5. magiran.com/p2161920
Sahar Hosseini; Alireza Ebrahimi; Fereshteh Bagheri; Yasaman Emami; Elmira Esmaeilzadeh; Negar Azarpira; Sedigheh Ebrahimi ; Soheil Ashkani Esfahani. "Effect of Resveratrol on Thioacetamide-induced Liver Damage in Rat Models", Hepatitis Monthly, 20, 7, 2020, 5. magiran.com/p2161920
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال