ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسنعلی موذن زادگان، بهروز بیگی زاده، (1399). بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی، نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران، 2(3)، 140-162. magiran.com/p2162438
Hassanali Moazenzadegan , Behrouz Beigizade, (2020). Study of Political Sociology Criminal Procedure Law in the evolution of sovereign rights of individuals in terms of personality rights, Iranian Journal of Political Sociology, 2(3), 140-162. magiran.com/p2162438
حسنعلی موذن زادگان، بهروز بیگی زاده، بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی. نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران، 1399؛ 2(3): 140-162. magiran.com/p2162438
Hassanali Moazenzadegan , Behrouz Beigizade, Study of Political Sociology Criminal Procedure Law in the evolution of sovereign rights of individuals in terms of personality rights, Iranian Journal of Political Sociology, 2020; 2(3): 140-162. magiran.com/p2162438
حسنعلی موذن زادگان، بهروز بیگی زاده، "بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی"، نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران 2، شماره 3 (1399): 140-162. magiran.com/p2162438
Hassanali Moazenzadegan , Behrouz Beigizade, "Study of Political Sociology Criminal Procedure Law in the evolution of sovereign rights of individuals in terms of personality rights", Iranian Journal of Political Sociology 2, no.3 (2020): 140-162. magiran.com/p2162438
حسنعلی موذن زادگان، بهروز بیگی زاده، (1399). 'بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی'، نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران، 2(3)، صص.140-162. magiran.com/p2162438
Hassanali Moazenzadegan , Behrouz Beigizade, (2020). 'Study of Political Sociology Criminal Procedure Law in the evolution of sovereign rights of individuals in terms of personality rights', Iranian Journal of Political Sociology, 2(3), pp.140-162. magiran.com/p2162438
حسنعلی موذن زادگان؛ بهروز بیگی زاده. "بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی". نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران، 2 ،3 ، 1399، 140-162. magiran.com/p2162438
Hassanali Moazenzadegan ; Behrouz Beigizade. "Study of Political Sociology Criminal Procedure Law in the evolution of sovereign rights of individuals in terms of personality rights", Iranian Journal of Political Sociology, 2, 3, 2020, 140-162. magiran.com/p2162438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال