ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان مرادی، حسن خسروی، غلامرضا زهتابیان، شهرام خلیقی سیگارودی، آرتمی سردا، (1399). ارزیابی آسیب پذیری تخریب سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز مهارلو-بختگان)، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(5)، 1069-1080. magiran.com/p2162569
Ehsan Moradi, Hassan Khosravi , Gholamreza Zehtabian, Shahram Khalighi Sigaroodi, Artemi Cerda, (2020). Vulnerability Assessment of Land Degradation Using Network Analysis Process and Geographic Information System (Case Study: Maharloo-Bakhtegan Watershed), Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(5), 1069-1080. magiran.com/p2162569
احسان مرادی، حسن خسروی، غلامرضا زهتابیان، شهرام خلیقی سیگارودی، آرتمی سردا، ارزیابی آسیب پذیری تخریب سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز مهارلو-بختگان). مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1399؛ 51(5): 1069-1080. magiran.com/p2162569
Ehsan Moradi, Hassan Khosravi , Gholamreza Zehtabian, Shahram Khalighi Sigaroodi, Artemi Cerda, Vulnerability Assessment of Land Degradation Using Network Analysis Process and Geographic Information System (Case Study: Maharloo-Bakhtegan Watershed), Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 51(5): 1069-1080. magiran.com/p2162569
احسان مرادی، حسن خسروی، غلامرضا زهتابیان، شهرام خلیقی سیگارودی، آرتمی سردا، "ارزیابی آسیب پذیری تخریب سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز مهارلو-بختگان)"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 51، شماره 5 (1399): 1069-1080. magiran.com/p2162569
Ehsan Moradi, Hassan Khosravi , Gholamreza Zehtabian, Shahram Khalighi Sigaroodi, Artemi Cerda, "Vulnerability Assessment of Land Degradation Using Network Analysis Process and Geographic Information System (Case Study: Maharloo-Bakhtegan Watershed)", Iranian Journal of Soil and Water Research 51, no.5 (2020): 1069-1080. magiran.com/p2162569
احسان مرادی، حسن خسروی، غلامرضا زهتابیان، شهرام خلیقی سیگارودی، آرتمی سردا، (1399). 'ارزیابی آسیب پذیری تخریب سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز مهارلو-بختگان)'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(5)، صص.1069-1080. magiran.com/p2162569
Ehsan Moradi, Hassan Khosravi , Gholamreza Zehtabian, Shahram Khalighi Sigaroodi, Artemi Cerda, (2020). 'Vulnerability Assessment of Land Degradation Using Network Analysis Process and Geographic Information System (Case Study: Maharloo-Bakhtegan Watershed)', Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(5), pp.1069-1080. magiran.com/p2162569
احسان مرادی؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ آرتمی سردا. "ارزیابی آسیب پذیری تخریب سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز مهارلو-بختگان)". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51 ،5 ، 1399، 1069-1080. magiran.com/p2162569
Ehsan Moradi; Hassan Khosravi ; Gholamreza Zehtabian; Shahram Khalighi Sigaroodi; Artemi Cerda. "Vulnerability Assessment of Land Degradation Using Network Analysis Process and Geographic Information System (Case Study: Maharloo-Bakhtegan Watershed)", Iranian Journal of Soil and Water Research, 51, 5, 2020, 1069-1080. magiran.com/p2162569
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال