ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ولی پور، محمود نورائی، کامیار کاوش، (1399). پیامدهای اجرای بازاریابی علّی در سیستم بانکی و تأثیر آن بر وفادارسازی مشتریان به بانک‌ها، مجله مدیریت بازاریابی، 15(46)، 89-106. magiran.com/p2162907
Ali Valipour, Mahmoud Noraei , Kamyar Kavosh, (2020). Implications of Cause-Related Marketing in the Banking System and its Impact on Customer Loyalty to Banks, Journal of Marketing Management, 15(46), 89-106. magiran.com/p2162907
علی ولی پور، محمود نورائی، کامیار کاوش، پیامدهای اجرای بازاریابی علّی در سیستم بانکی و تأثیر آن بر وفادارسازی مشتریان به بانک‌ها. مجله مدیریت بازاریابی، 1399؛ 15(46): 89-106. magiran.com/p2162907
Ali Valipour, Mahmoud Noraei , Kamyar Kavosh, Implications of Cause-Related Marketing in the Banking System and its Impact on Customer Loyalty to Banks, Journal of Marketing Management, 2020; 15(46): 89-106. magiran.com/p2162907
علی ولی پور، محمود نورائی، کامیار کاوش، "پیامدهای اجرای بازاریابی علّی در سیستم بانکی و تأثیر آن بر وفادارسازی مشتریان به بانک‌ها"، مجله مدیریت بازاریابی 15، شماره 46 (1399): 89-106. magiran.com/p2162907
Ali Valipour, Mahmoud Noraei , Kamyar Kavosh, "Implications of Cause-Related Marketing in the Banking System and its Impact on Customer Loyalty to Banks", Journal of Marketing Management 15, no.46 (2020): 89-106. magiran.com/p2162907
علی ولی پور، محمود نورائی، کامیار کاوش، (1399). 'پیامدهای اجرای بازاریابی علّی در سیستم بانکی و تأثیر آن بر وفادارسازی مشتریان به بانک‌ها'، مجله مدیریت بازاریابی، 15(46)، صص.89-106. magiran.com/p2162907
Ali Valipour, Mahmoud Noraei , Kamyar Kavosh, (2020). 'Implications of Cause-Related Marketing in the Banking System and its Impact on Customer Loyalty to Banks', Journal of Marketing Management, 15(46), pp.89-106. magiran.com/p2162907
علی ولی پور؛ محمود نورائی؛ کامیار کاوش. "پیامدهای اجرای بازاریابی علّی در سیستم بانکی و تأثیر آن بر وفادارسازی مشتریان به بانک‌ها". مجله مدیریت بازاریابی، 15 ،46 ، 1399، 89-106. magiran.com/p2162907
Ali Valipour; Mahmoud Noraei ; Kamyar Kavosh. "Implications of Cause-Related Marketing in the Banking System and its Impact on Customer Loyalty to Banks", Journal of Marketing Management, 15, 46, 2020, 89-106. magiran.com/p2162907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال