ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عترت الزهرا قناعت پیشه، یاسر نجاتی جهرمی، رحیم بدری گرگری، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، (1399). تاثیر آموزش به شیوه افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی تحلیلی دانش آموزان با توجه به اهداف پیشرفت اجتماعی، فصلنامه سلامت روان کودک، 7(1)، 220-232. magiran.com/p2163514
Etrat Alzahra Ganaat Hpisheh, Yaser Nejatyjahromy, Rahim Badri Gargari, Touraj Hashemi, Eskandar Fathi-Azar, (2020). The Effect of Teaching with a Myth Buster Scientific Method on the Critical and Analytical Thinking of Students: The Moderating Role of Social Achievement Goals, Quarterly Journal of Child Mental Health, 7(1), 220-232. magiran.com/p2163514
عترت الزهرا قناعت پیشه، یاسر نجاتی جهرمی، رحیم بدری گرگری، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، تاثیر آموزش به شیوه افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی تحلیلی دانش آموزان با توجه به اهداف پیشرفت اجتماعی. فصلنامه سلامت روان کودک، 1399؛ 7(1): 220-232. magiran.com/p2163514
Etrat Alzahra Ganaat Hpisheh, Yaser Nejatyjahromy, Rahim Badri Gargari, Touraj Hashemi, Eskandar Fathi-Azar, The Effect of Teaching with a Myth Buster Scientific Method on the Critical and Analytical Thinking of Students: The Moderating Role of Social Achievement Goals, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2020; 7(1): 220-232. magiran.com/p2163514
عترت الزهرا قناعت پیشه، یاسر نجاتی جهرمی، رحیم بدری گرگری، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، "تاثیر آموزش به شیوه افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی تحلیلی دانش آموزان با توجه به اهداف پیشرفت اجتماعی"، فصلنامه سلامت روان کودک 7، شماره 1 (1399): 220-232. magiran.com/p2163514
Etrat Alzahra Ganaat Hpisheh, Yaser Nejatyjahromy, Rahim Badri Gargari, Touraj Hashemi, Eskandar Fathi-Azar, "The Effect of Teaching with a Myth Buster Scientific Method on the Critical and Analytical Thinking of Students: The Moderating Role of Social Achievement Goals", Quarterly Journal of Child Mental Health 7, no.1 (2020): 220-232. magiran.com/p2163514
عترت الزهرا قناعت پیشه، یاسر نجاتی جهرمی، رحیم بدری گرگری، تورج هاشمی، اسکندر فتحی آذر، (1399). 'تاثیر آموزش به شیوه افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی تحلیلی دانش آموزان با توجه به اهداف پیشرفت اجتماعی'، فصلنامه سلامت روان کودک، 7(1)، صص.220-232. magiran.com/p2163514
Etrat Alzahra Ganaat Hpisheh, Yaser Nejatyjahromy, Rahim Badri Gargari, Touraj Hashemi, Eskandar Fathi-Azar, (2020). 'The Effect of Teaching with a Myth Buster Scientific Method on the Critical and Analytical Thinking of Students: The Moderating Role of Social Achievement Goals', Quarterly Journal of Child Mental Health, 7(1), pp.220-232. magiran.com/p2163514
عترت الزهرا قناعت پیشه؛ یاسر نجاتی جهرمی؛ رحیم بدری گرگری؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی آذر. "تاثیر آموزش به شیوه افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی تحلیلی دانش آموزان با توجه به اهداف پیشرفت اجتماعی". فصلنامه سلامت روان کودک، 7 ،1 ، 1399، 220-232. magiran.com/p2163514
Etrat Alzahra Ganaat Hpisheh; Yaser Nejatyjahromy; Rahim Badri Gargari; Touraj Hashemi; Eskandar Fathi-Azar. "The Effect of Teaching with a Myth Buster Scientific Method on the Critical and Analytical Thinking of Students: The Moderating Role of Social Achievement Goals", Quarterly Journal of Child Mental Health, 7, 1, 2020, 220-232. magiran.com/p2163514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال