ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صمد قصابی، حسن بافنده قراملکی، علیرضا محمدی آریا، گیتا موللی، (1399). مقایسه اثربخشی روش خودآموزی کلامی و روش بازی های حرکتی بر دامنه توجه دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، فصلنامه سلامت روان کودک، 7(1)، 281-294. magiran.com/p2163519
Samad Ghassabi, Hasan Bafandeh Gharamaleki, Alireza Mohammadi Aria, Guita Movallali, (2020). A Comparative Study on the Effectiveness of the Verbal Self-Learning Method and Perceptual-Motor Games on the Attention Range of Hyperactive High School Students with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Quarterly Journal of Child Mental Health, 7(1), 281-294. magiran.com/p2163519
صمد قصابی، حسن بافنده قراملکی، علیرضا محمدی آریا، گیتا موللی، مقایسه اثربخشی روش خودآموزی کلامی و روش بازی های حرکتی بر دامنه توجه دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی. فصلنامه سلامت روان کودک، 1399؛ 7(1): 281-294. magiran.com/p2163519
Samad Ghassabi, Hasan Bafandeh Gharamaleki, Alireza Mohammadi Aria, Guita Movallali, A Comparative Study on the Effectiveness of the Verbal Self-Learning Method and Perceptual-Motor Games on the Attention Range of Hyperactive High School Students with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2020; 7(1): 281-294. magiran.com/p2163519
صمد قصابی، حسن بافنده قراملکی، علیرضا محمدی آریا، گیتا موللی، "مقایسه اثربخشی روش خودآموزی کلامی و روش بازی های حرکتی بر دامنه توجه دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی"، فصلنامه سلامت روان کودک 7، شماره 1 (1399): 281-294. magiran.com/p2163519
Samad Ghassabi, Hasan Bafandeh Gharamaleki, Alireza Mohammadi Aria, Guita Movallali, "A Comparative Study on the Effectiveness of the Verbal Self-Learning Method and Perceptual-Motor Games on the Attention Range of Hyperactive High School Students with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder", Quarterly Journal of Child Mental Health 7, no.1 (2020): 281-294. magiran.com/p2163519
صمد قصابی، حسن بافنده قراملکی، علیرضا محمدی آریا، گیتا موللی، (1399). 'مقایسه اثربخشی روش خودآموزی کلامی و روش بازی های حرکتی بر دامنه توجه دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی'، فصلنامه سلامت روان کودک، 7(1)، صص.281-294. magiran.com/p2163519
Samad Ghassabi, Hasan Bafandeh Gharamaleki, Alireza Mohammadi Aria, Guita Movallali, (2020). 'A Comparative Study on the Effectiveness of the Verbal Self-Learning Method and Perceptual-Motor Games on the Attention Range of Hyperactive High School Students with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder', Quarterly Journal of Child Mental Health, 7(1), pp.281-294. magiran.com/p2163519
صمد قصابی؛ حسن بافنده قراملکی؛ علیرضا محمدی آریا؛ گیتا موللی. "مقایسه اثربخشی روش خودآموزی کلامی و روش بازی های حرکتی بر دامنه توجه دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی". فصلنامه سلامت روان کودک، 7 ،1 ، 1399، 281-294. magiran.com/p2163519
Samad Ghassabi; Hasan Bafandeh Gharamaleki; Alireza Mohammadi Aria; Guita Movallali. "A Comparative Study on the Effectiveness of the Verbal Self-Learning Method and Perceptual-Motor Games on the Attention Range of Hyperactive High School Students with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder", Quarterly Journal of Child Mental Health, 7, 1, 2020, 281-294. magiran.com/p2163519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال