ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا شکوهی، عبدالله درگاهی، امیر کرمی، (1399). بررسی کارایی سیستم های طبیعی و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(1)، 15-25. magiran.com/p2163798
Reza Shokoohi, Abdollah Dargahi , Amir Karami, (2020). A Survey on Efficiency of Natural Wastewater Treatment Systems and Activated Sludge for Municipal Wastewater Treatment, Journal of Environmental Sciences and Technology, 22(1), 15-25. magiran.com/p2163798
رضا شکوهی، عبدالله درگاهی، امیر کرمی، بررسی کارایی سیستم های طبیعی و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1399؛ 22(1): 15-25. magiran.com/p2163798
Reza Shokoohi, Abdollah Dargahi , Amir Karami, A Survey on Efficiency of Natural Wastewater Treatment Systems and Activated Sludge for Municipal Wastewater Treatment, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2020; 22(1): 15-25. magiran.com/p2163798
رضا شکوهی، عبدالله درگاهی، امیر کرمی، "بررسی کارایی سیستم های طبیعی و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 22، شماره 1 (1399): 15-25. magiran.com/p2163798
Reza Shokoohi, Abdollah Dargahi , Amir Karami, "A Survey on Efficiency of Natural Wastewater Treatment Systems and Activated Sludge for Municipal Wastewater Treatment", Journal of Environmental Sciences and Technology 22, no.1 (2020): 15-25. magiran.com/p2163798
رضا شکوهی، عبدالله درگاهی، امیر کرمی، (1399). 'بررسی کارایی سیستم های طبیعی و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(1)، صص.15-25. magiran.com/p2163798
Reza Shokoohi, Abdollah Dargahi , Amir Karami, (2020). 'A Survey on Efficiency of Natural Wastewater Treatment Systems and Activated Sludge for Municipal Wastewater Treatment', Journal of Environmental Sciences and Technology, 22(1), pp.15-25. magiran.com/p2163798
رضا شکوهی؛ عبدالله درگاهی؛ امیر کرمی. "بررسی کارایی سیستم های طبیعی و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22 ،1 ، 1399، 15-25. magiran.com/p2163798
Reza Shokoohi; Abdollah Dargahi ; Amir Karami. "A Survey on Efficiency of Natural Wastewater Treatment Systems and Activated Sludge for Municipal Wastewater Treatment", Journal of Environmental Sciences and Technology, 22, 1, 2020, 15-25. magiran.com/p2163798
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال