ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته قلجایی، صدیقه فولادی، اعظم جمالی، نسرین محمودی، بهاره زارعی، (1399). بررسی تاثیر حمایت گروه همتایان از مادران کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر کیفیت زندگی بیماران، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(3)، 171-180. magiran.com/p2164197
Fereshteh Ghaljaei, Sedighe Fooladi, Azam Jamali, Nasrin Mahmoodi, Bahare Zarei, (2020). The Effect of Peer Support of Mothers of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia on Quality of Life of Patients, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(3), 171-180. magiran.com/p2164197
فرشته قلجایی، صدیقه فولادی، اعظم جمالی، نسرین محمودی، بهاره زارعی، بررسی تاثیر حمایت گروه همتایان از مادران کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر کیفیت زندگی بیماران. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1399؛ 28(3): 171-180. magiran.com/p2164197
Fereshteh Ghaljaei, Sedighe Fooladi, Azam Jamali, Nasrin Mahmoodi, Bahare Zarei, The Effect of Peer Support of Mothers of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia on Quality of Life of Patients, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2020; 28(3): 171-180. magiran.com/p2164197
فرشته قلجایی، صدیقه فولادی، اعظم جمالی، نسرین محمودی، بهاره زارعی، "بررسی تاثیر حمایت گروه همتایان از مادران کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر کیفیت زندگی بیماران"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 28، شماره 3 (1399): 171-180. magiran.com/p2164197
Fereshteh Ghaljaei, Sedighe Fooladi, Azam Jamali, Nasrin Mahmoodi, Bahare Zarei, "The Effect of Peer Support of Mothers of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia on Quality of Life of Patients", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 28, no.3 (2020): 171-180. magiran.com/p2164197
فرشته قلجایی، صدیقه فولادی، اعظم جمالی، نسرین محمودی، بهاره زارعی، (1399). 'بررسی تاثیر حمایت گروه همتایان از مادران کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر کیفیت زندگی بیماران'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(3)، صص.171-180. magiran.com/p2164197
Fereshteh Ghaljaei, Sedighe Fooladi, Azam Jamali, Nasrin Mahmoodi, Bahare Zarei, (2020). 'The Effect of Peer Support of Mothers of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia on Quality of Life of Patients', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(3), pp.171-180. magiran.com/p2164197
فرشته قلجایی؛ صدیقه فولادی؛ اعظم جمالی؛ نسرین محمودی؛ بهاره زارعی. "بررسی تاثیر حمایت گروه همتایان از مادران کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر کیفیت زندگی بیماران". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28 ،3 ، 1399، 171-180. magiran.com/p2164197
Fereshteh Ghaljaei; Sedighe Fooladi; Azam Jamali; Nasrin Mahmoodi; Bahare Zarei. "The Effect of Peer Support of Mothers of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia on Quality of Life of Patients", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28, 3, 2020, 171-180. magiran.com/p2164197
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال