ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن سلطان آبادی، علی بیک مرادی، (1399). بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(3)، 181-192. magiran.com/p2164198
Nastaran Soltan Abad, Ali Beikmoradi, (2020). The Relationship Between Emotional Intelligence and Job Stress and Occupational Exhaustion among Nurses of Health Care Centers in University Medical Sciences of Hamadan in 2014, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(3), 181-192. magiran.com/p2164198
نسترن سلطان آبادی، علی بیک مرادی، بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1399؛ 28(3): 181-192. magiran.com/p2164198
Nastaran Soltan Abad, Ali Beikmoradi, The Relationship Between Emotional Intelligence and Job Stress and Occupational Exhaustion among Nurses of Health Care Centers in University Medical Sciences of Hamadan in 2014, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2020; 28(3): 181-192. magiran.com/p2164198
نسترن سلطان آبادی، علی بیک مرادی، "بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 28، شماره 3 (1399): 181-192. magiran.com/p2164198
Nastaran Soltan Abad, Ali Beikmoradi, "The Relationship Between Emotional Intelligence and Job Stress and Occupational Exhaustion among Nurses of Health Care Centers in University Medical Sciences of Hamadan in 2014", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 28, no.3 (2020): 181-192. magiran.com/p2164198
نسترن سلطان آبادی، علی بیک مرادی، (1399). 'بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(3)، صص.181-192. magiran.com/p2164198
Nastaran Soltan Abad, Ali Beikmoradi, (2020). 'The Relationship Between Emotional Intelligence and Job Stress and Occupational Exhaustion among Nurses of Health Care Centers in University Medical Sciences of Hamadan in 2014', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(3), pp.181-192. magiran.com/p2164198
نسترن سلطان آبادی؛ علی بیک مرادی. "بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28 ،3 ، 1399، 181-192. magiran.com/p2164198
Nastaran Soltan Abad; Ali Beikmoradi. "The Relationship Between Emotional Intelligence and Job Stress and Occupational Exhaustion among Nurses of Health Care Centers in University Medical Sciences of Hamadan in 2014", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28, 3, 2020, 181-192. magiran.com/p2164198
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال