ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم آقامحمدی، مهناز خطیبان، علیرضا سلطانیان، زهرا خلیلی، (1399). مقایسه تاثیر دو روش آموزش تصویری و آموزش بازخورد محور بر میزان تبعیت دارویی بیماران نارسایی قلبی، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(3)، 193-204. magiran.com/p2164199
Maryam Aghamohammadi, Mahnaz Khatiban, Alireza Soltanian, Zahra Khalili, (2020). Comparison of the Effect of Two Teach-Back Training and Pictorial Training Methods on Medication Adherence in Heart Failure Patients, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(3), 193-204. magiran.com/p2164199
مریم آقامحمدی، مهناز خطیبان، علیرضا سلطانیان، زهرا خلیلی، مقایسه تاثیر دو روش آموزش تصویری و آموزش بازخورد محور بر میزان تبعیت دارویی بیماران نارسایی قلبی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1399؛ 28(3): 193-204. magiran.com/p2164199
Maryam Aghamohammadi, Mahnaz Khatiban, Alireza Soltanian, Zahra Khalili, Comparison of the Effect of Two Teach-Back Training and Pictorial Training Methods on Medication Adherence in Heart Failure Patients, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2020; 28(3): 193-204. magiran.com/p2164199
مریم آقامحمدی، مهناز خطیبان، علیرضا سلطانیان، زهرا خلیلی، "مقایسه تاثیر دو روش آموزش تصویری و آموزش بازخورد محور بر میزان تبعیت دارویی بیماران نارسایی قلبی"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 28، شماره 3 (1399): 193-204. magiran.com/p2164199
Maryam Aghamohammadi, Mahnaz Khatiban, Alireza Soltanian, Zahra Khalili, "Comparison of the Effect of Two Teach-Back Training and Pictorial Training Methods on Medication Adherence in Heart Failure Patients", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 28, no.3 (2020): 193-204. magiran.com/p2164199
مریم آقامحمدی، مهناز خطیبان، علیرضا سلطانیان، زهرا خلیلی، (1399). 'مقایسه تاثیر دو روش آموزش تصویری و آموزش بازخورد محور بر میزان تبعیت دارویی بیماران نارسایی قلبی'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(3)، صص.193-204. magiran.com/p2164199
Maryam Aghamohammadi, Mahnaz Khatiban, Alireza Soltanian, Zahra Khalili, (2020). 'Comparison of the Effect of Two Teach-Back Training and Pictorial Training Methods on Medication Adherence in Heart Failure Patients', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(3), pp.193-204. magiran.com/p2164199
مریم آقامحمدی؛ مهناز خطیبان؛ علیرضا سلطانیان؛ زهرا خلیلی. "مقایسه تاثیر دو روش آموزش تصویری و آموزش بازخورد محور بر میزان تبعیت دارویی بیماران نارسایی قلبی". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28 ،3 ، 1399، 193-204. magiran.com/p2164199
Maryam Aghamohammadi; Mahnaz Khatiban; Alireza Soltanian; Zahra Khalili. "Comparison of the Effect of Two Teach-Back Training and Pictorial Training Methods on Medication Adherence in Heart Failure Patients", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28, 3, 2020, 193-204. magiran.com/p2164199
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال