ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته شعبانی اسرمی، زینب حمزه گردشی، ماه منیر دانش، محمود موسی زاده، (1399). طراحی و روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(3)، 205-215. magiran.com/p2164200
Fereshteh Shabani-Asrami, Zeinab Hamzehgardeshi, Mahmonir Danesh, Mahmood Moosazadeh, (2020). Design and Psychometric Properties of the Persian Version of Hysterectomy Women's Educational Needs Questionnaire (HWENQ), Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(3), 205-215. magiran.com/p2164200
فرشته شعبانی اسرمی، زینب حمزه گردشی، ماه منیر دانش، محمود موسی زاده، طراحی و روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1399؛ 28(3): 205-215. magiran.com/p2164200
Fereshteh Shabani-Asrami, Zeinab Hamzehgardeshi, Mahmonir Danesh, Mahmood Moosazadeh, Design and Psychometric Properties of the Persian Version of Hysterectomy Women's Educational Needs Questionnaire (HWENQ), Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2020; 28(3): 205-215. magiran.com/p2164200
فرشته شعبانی اسرمی، زینب حمزه گردشی، ماه منیر دانش، محمود موسی زاده، "طراحی و روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 28، شماره 3 (1399): 205-215. magiran.com/p2164200
Fereshteh Shabani-Asrami, Zeinab Hamzehgardeshi, Mahmonir Danesh, Mahmood Moosazadeh, "Design and Psychometric Properties of the Persian Version of Hysterectomy Women's Educational Needs Questionnaire (HWENQ)", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 28, no.3 (2020): 205-215. magiran.com/p2164200
فرشته شعبانی اسرمی، زینب حمزه گردشی، ماه منیر دانش، محمود موسی زاده، (1399). 'طراحی و روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28(3)، صص.205-215. magiran.com/p2164200
Fereshteh Shabani-Asrami, Zeinab Hamzehgardeshi, Mahmonir Danesh, Mahmood Moosazadeh, (2020). 'Design and Psychometric Properties of the Persian Version of Hysterectomy Women's Educational Needs Questionnaire (HWENQ)', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28(3), pp.205-215. magiran.com/p2164200
فرشته شعبانی اسرمی؛ زینب حمزه گردشی؛ ماه منیر دانش؛ محمود موسی زاده. "طراحی و روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 28 ،3 ، 1399، 205-215. magiran.com/p2164200
Fereshteh Shabani-Asrami; Zeinab Hamzehgardeshi; Mahmonir Danesh; Mahmood Moosazadeh. "Design and Psychometric Properties of the Persian Version of Hysterectomy Women's Educational Needs Questionnaire (HWENQ)", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 28, 3, 2020, 205-215. magiran.com/p2164200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال