ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لاله رومیانی، مهرنوش تدینی، (1399). اثر ضد باکتریایی اسانس نارنج و بسته‌بندی اتمسفر تغییر یافته در کنترل استافیلوکوکوس اورئوس در توفوی ماهی تحت تاثیر دما، نمک و pH، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17(6)، 1-13. magiran.com/p2164505
Laleh Roomiani, Mehrnosh Tadayoni, (2020). Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil, modified atmosphere packaging in controlling Staphylococcus aurous in tofu fish during 12 days of storage, Food Science and Technology, 17(6), 1-13. magiran.com/p2164505
لاله رومیانی، مهرنوش تدینی، اثر ضد باکتریایی اسانس نارنج و بسته‌بندی اتمسفر تغییر یافته در کنترل استافیلوکوکوس اورئوس در توفوی ماهی تحت تاثیر دما، نمک و pH. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1399؛ 17(6): 1-13. magiran.com/p2164505
Laleh Roomiani, Mehrnosh Tadayoni, Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil, modified atmosphere packaging in controlling Staphylococcus aurous in tofu fish during 12 days of storage, Food Science and Technology, 2020; 17(6): 1-13. magiran.com/p2164505
لاله رومیانی، مهرنوش تدینی، "اثر ضد باکتریایی اسانس نارنج و بسته‌بندی اتمسفر تغییر یافته در کنترل استافیلوکوکوس اورئوس در توفوی ماهی تحت تاثیر دما، نمک و pH"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 17، شماره 6 (1399): 1-13. magiran.com/p2164505
Laleh Roomiani, Mehrnosh Tadayoni, "Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil, modified atmosphere packaging in controlling Staphylococcus aurous in tofu fish during 12 days of storage", Food Science and Technology 17, no.6 (2020): 1-13. magiran.com/p2164505
لاله رومیانی، مهرنوش تدینی، (1399). 'اثر ضد باکتریایی اسانس نارنج و بسته‌بندی اتمسفر تغییر یافته در کنترل استافیلوکوکوس اورئوس در توفوی ماهی تحت تاثیر دما، نمک و pH'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17(6)، صص.1-13. magiran.com/p2164505
Laleh Roomiani, Mehrnosh Tadayoni, (2020). 'Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil, modified atmosphere packaging in controlling Staphylococcus aurous in tofu fish during 12 days of storage', Food Science and Technology, 17(6), pp.1-13. magiran.com/p2164505
لاله رومیانی؛ مهرنوش تدینی. "اثر ضد باکتریایی اسانس نارنج و بسته‌بندی اتمسفر تغییر یافته در کنترل استافیلوکوکوس اورئوس در توفوی ماهی تحت تاثیر دما، نمک و pH". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17 ،6 ، 1399، 1-13. magiran.com/p2164505
Laleh Roomiani; Mehrnosh Tadayoni. "Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil, modified atmosphere packaging in controlling Staphylococcus aurous in tofu fish during 12 days of storage", Food Science and Technology, 17, 6, 2020, 1-13. magiran.com/p2164505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال