ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا سالمی خامنه، سعید بختیاری پور، فرح نادری، علیرضا حیدری، پروین احتشام زاده، (1398). مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب و افسردگی، نشریه اصول بهداشت روانی، 22(94)، 27-30. magiran.com/p2164620
Alireza Salemi Khamene , Saeed Bakhtiaripour, Farah Naderi, Alireza Heidari, Parvin Ehteshamzadeh, (2019). Comparing the effectiveness of transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy on anxiety and depression, Journal of Fundamentals of Mental Health, 22(94), 27-30. magiran.com/p2164620
علیرضا سالمی خامنه، سعید بختیاری پور، فرح نادری، علیرضا حیدری، پروین احتشام زاده، مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب و افسردگی. نشریه اصول بهداشت روانی، 1398؛ 22(94): 27-30. magiran.com/p2164620
Alireza Salemi Khamene , Saeed Bakhtiaripour, Farah Naderi, Alireza Heidari, Parvin Ehteshamzadeh, Comparing the effectiveness of transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy on anxiety and depression, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2019; 22(94): 27-30. magiran.com/p2164620
علیرضا سالمی خامنه، سعید بختیاری پور، فرح نادری، علیرضا حیدری، پروین احتشام زاده، "مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب و افسردگی"، نشریه اصول بهداشت روانی 22، شماره 94 (1398): 27-30. magiran.com/p2164620
Alireza Salemi Khamene , Saeed Bakhtiaripour, Farah Naderi, Alireza Heidari, Parvin Ehteshamzadeh, "Comparing the effectiveness of transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy on anxiety and depression", Journal of Fundamentals of Mental Health 22, no.94 (2019): 27-30. magiran.com/p2164620
علیرضا سالمی خامنه، سعید بختیاری پور، فرح نادری، علیرضا حیدری، پروین احتشام زاده، (1398). 'مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب و افسردگی'، نشریه اصول بهداشت روانی، 22(94)، صص.27-30. magiran.com/p2164620
Alireza Salemi Khamene , Saeed Bakhtiaripour, Farah Naderi, Alireza Heidari, Parvin Ehteshamzadeh, (2019). 'Comparing the effectiveness of transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy on anxiety and depression', Journal of Fundamentals of Mental Health, 22(94), pp.27-30. magiran.com/p2164620
علیرضا سالمی خامنه؛ سعید بختیاری پور؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدری؛ پروین احتشام زاده. "مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب و افسردگی". نشریه اصول بهداشت روانی، 22 ،94 ، 1398، 27-30. magiran.com/p2164620
Alireza Salemi Khamene ; Saeed Bakhtiaripour; Farah Naderi; Alireza Heidari; Parvin Ehteshamzadeh. "Comparing the effectiveness of transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy on anxiety and depression", Journal of Fundamentals of Mental Health, 22, 94, 2019, 27-30. magiran.com/p2164620
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال