ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنفشه لطیفی، بهرام میرزائیان، (1398). اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری زوجین، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3(5)، 32-39. magiran.com/p2164650
Banafsheh Latifi, Bahram Mirzaeian, (2020). Effectiveness of family- based Islamic – Iranian oriented psychological program on reduction of aggression and increasing of adjustment among couples, Islamic Lifestyle Centered on Health, 3(5), 32-39. magiran.com/p2164650
بنفشه لطیفی، بهرام میرزائیان، اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری زوجین. مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 1398؛ 3(5): 32-39. magiran.com/p2164650
Banafsheh Latifi, Bahram Mirzaeian, Effectiveness of family- based Islamic – Iranian oriented psychological program on reduction of aggression and increasing of adjustment among couples, Islamic Lifestyle Centered on Health, 2020; 3(5): 32-39. magiran.com/p2164650
بنفشه لطیفی، بهرام میرزائیان، "اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری زوجین"، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت 3، شماره 5 (1398): 32-39. magiran.com/p2164650
Banafsheh Latifi, Bahram Mirzaeian, "Effectiveness of family- based Islamic – Iranian oriented psychological program on reduction of aggression and increasing of adjustment among couples", Islamic Lifestyle Centered on Health 3, no.5 (2020): 32-39. magiran.com/p2164650
بنفشه لطیفی، بهرام میرزائیان، (1398). 'اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری زوجین'، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3(5)، صص.32-39. magiran.com/p2164650
Banafsheh Latifi, Bahram Mirzaeian, (2020). 'Effectiveness of family- based Islamic – Iranian oriented psychological program on reduction of aggression and increasing of adjustment among couples', Islamic Lifestyle Centered on Health, 3(5), pp.32-39. magiran.com/p2164650
بنفشه لطیفی؛ بهرام میرزائیان. "اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری زوجین". مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3 ،5 ، 1398، 32-39. magiran.com/p2164650
Banafsheh Latifi; Bahram Mirzaeian. "Effectiveness of family- based Islamic – Iranian oriented psychological program on reduction of aggression and increasing of adjustment among couples", Islamic Lifestyle Centered on Health, 3, 5, 2020, 32-39. magiran.com/p2164650
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال