ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره جانجانی، سما جدیدی، محبوبه وحیدی فرد، آمنه تاجی پور، مرجان عموخلیلی، (1399). تاثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 16(1)، 91-106. magiran.com/p2164799
Bahare Janjani , Sama Jadidi, Mahbibeh Vahidi Fard, Ameneh Tajipoor, Marjan Amoo Khalili, (2020). The Effect of Assertiveness Training on Loneliness and Social Anxiety in Female Students with Nomophobia Disorder, Quarterly Journal of Psychological Studies, 16(1), 91-106. magiran.com/p2164799
بهاره جانجانی، سما جدیدی، محبوبه وحیدی فرد، آمنه تاجی پور، مرجان عموخلیلی، تاثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 1399؛ 16(1): 91-106. magiran.com/p2164799
Bahare Janjani , Sama Jadidi, Mahbibeh Vahidi Fard, Ameneh Tajipoor, Marjan Amoo Khalili, The Effect of Assertiveness Training on Loneliness and Social Anxiety in Female Students with Nomophobia Disorder, Quarterly Journal of Psychological Studies, 2020; 16(1): 91-106. magiran.com/p2164799
بهاره جانجانی، سما جدیدی، محبوبه وحیدی فرد، آمنه تاجی پور، مرجان عموخلیلی، "تاثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه"، فصلنامه مطالعات روانشناختی 16، شماره 1 (1399): 91-106. magiran.com/p2164799
Bahare Janjani , Sama Jadidi, Mahbibeh Vahidi Fard, Ameneh Tajipoor, Marjan Amoo Khalili, "The Effect of Assertiveness Training on Loneliness and Social Anxiety in Female Students with Nomophobia Disorder", Quarterly Journal of Psychological Studies 16, no.1 (2020): 91-106. magiran.com/p2164799
بهاره جانجانی، سما جدیدی، محبوبه وحیدی فرد، آمنه تاجی پور، مرجان عموخلیلی، (1399). 'تاثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه'، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 16(1)، صص.91-106. magiran.com/p2164799
Bahare Janjani , Sama Jadidi, Mahbibeh Vahidi Fard, Ameneh Tajipoor, Marjan Amoo Khalili, (2020). 'The Effect of Assertiveness Training on Loneliness and Social Anxiety in Female Students with Nomophobia Disorder', Quarterly Journal of Psychological Studies, 16(1), pp.91-106. magiran.com/p2164799
بهاره جانجانی؛ سما جدیدی؛ محبوبه وحیدی فرد؛ آمنه تاجی پور؛ مرجان عموخلیلی. "تاثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه". فصلنامه مطالعات روانشناختی، 16 ،1 ، 1399، 91-106. magiran.com/p2164799
Bahare Janjani ; Sama Jadidi; Mahbibeh Vahidi Fard; Ameneh Tajipoor; Marjan Amoo Khalili. "The Effect of Assertiveness Training on Loneliness and Social Anxiety in Female Students with Nomophobia Disorder", Quarterly Journal of Psychological Studies, 16, 1, 2020, 91-106. magiran.com/p2164799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال