ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد زمانی، سهیل علم‌طلب، رضا امیدی، محمدحسین زارع ، (1399). مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(582)، 463-468. magiran.com/p2164833
Hamed Zamani, Soheil Elmtalab, Reza Omidi, MohammadHosein Zare, (2020). Comparison of Dose-Area Product in Panoramic and Cone-Beam Computed Tomography Radiographies at Adult and Pediatric Age Groups in Yazd Province, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 38(582), 463-468. magiran.com/p2164833
حامد زمانی، سهیل علم‌طلب، رضا امیدی، محمدحسین زارع ، مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(582): 463-468. magiran.com/p2164833
Hamed Zamani, Soheil Elmtalab, Reza Omidi, MohammadHosein Zare, Comparison of Dose-Area Product in Panoramic and Cone-Beam Computed Tomography Radiographies at Adult and Pediatric Age Groups in Yazd Province, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(582): 463-468. magiran.com/p2164833
حامد زمانی، سهیل علم‌طلب، رضا امیدی، محمدحسین زارع ، "مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 582 (1399): 463-468. magiran.com/p2164833
Hamed Zamani, Soheil Elmtalab, Reza Omidi, MohammadHosein Zare, "Comparison of Dose-Area Product in Panoramic and Cone-Beam Computed Tomography Radiographies at Adult and Pediatric Age Groups in Yazd Province, Iran", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.582 (2020): 463-468. magiran.com/p2164833
حامد زمانی، سهیل علم‌طلب، رضا امیدی، محمدحسین زارع ، (1399). 'مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(582)، صص.463-468. magiran.com/p2164833
Hamed Zamani, Soheil Elmtalab, Reza Omidi, MohammadHosein Zare, (2020). 'Comparison of Dose-Area Product in Panoramic and Cone-Beam Computed Tomography Radiographies at Adult and Pediatric Age Groups in Yazd Province, Iran', Journal Of Isfahan Medical School, 38(582), pp.463-468. magiran.com/p2164833
حامد زمانی؛ سهیل علم‌طلب؛ رضا امیدی؛ محمدحسین زارع . "مقایسه‌ی میانگین دز در واحد سطح در رادیوگرافی پانورامیک و مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه‌ی مخروطی در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان در استان یزد". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،582 ، 1399، 463-468. magiran.com/p2164833
Hamed Zamani; Soheil Elmtalab; Reza Omidi; MohammadHosein Zare. "Comparison of Dose-Area Product in Panoramic and Cone-Beam Computed Tomography Radiographies at Adult and Pediatric Age Groups in Yazd Province, Iran", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 582, 2020, 463-468. magiran.com/p2164833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال