ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا خدیوی، منیر السادات میرنصیری، سارا فاضلیان، محمد آقابابایی بادی، (1399). روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(582)، 469-476. magiran.com/p2164834
Reza Khadivi, Monir Sadat Mirnasiry, Sara Fazelian, Mohammad Aghababayi Badi, (2020). The Rate and the Causes of Under-5-Year-Old Children Mortality in Isfahan Province, Iran, during the Years 2012-2018, Journal Of Isfahan Medical School, 38(582), 469-476. magiran.com/p2164834
رضا خدیوی، منیر السادات میرنصیری، سارا فاضلیان، محمد آقابابایی بادی، روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(582): 469-476. magiran.com/p2164834
Reza Khadivi, Monir Sadat Mirnasiry, Sara Fazelian, Mohammad Aghababayi Badi, The Rate and the Causes of Under-5-Year-Old Children Mortality in Isfahan Province, Iran, during the Years 2012-2018, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(582): 469-476. magiran.com/p2164834
رضا خدیوی، منیر السادات میرنصیری، سارا فاضلیان، محمد آقابابایی بادی، "روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 582 (1399): 469-476. magiran.com/p2164834
Reza Khadivi, Monir Sadat Mirnasiry, Sara Fazelian, Mohammad Aghababayi Badi, "The Rate and the Causes of Under-5-Year-Old Children Mortality in Isfahan Province, Iran, during the Years 2012-2018", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.582 (2020): 469-476. magiran.com/p2164834
رضا خدیوی، منیر السادات میرنصیری، سارا فاضلیان، محمد آقابابایی بادی، (1399). 'روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(582)، صص.469-476. magiran.com/p2164834
Reza Khadivi, Monir Sadat Mirnasiry, Sara Fazelian, Mohammad Aghababayi Badi, (2020). 'The Rate and the Causes of Under-5-Year-Old Children Mortality in Isfahan Province, Iran, during the Years 2012-2018', Journal Of Isfahan Medical School, 38(582), pp.469-476. magiran.com/p2164834
رضا خدیوی؛ منیر السادات میرنصیری؛ سارا فاضلیان؛ محمد آقابابایی بادی. "روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،582 ، 1399، 469-476. magiran.com/p2164834
Reza Khadivi; Monir Sadat Mirnasiry; Sara Fazelian; Mohammad Aghababayi Badi. "The Rate and the Causes of Under-5-Year-Old Children Mortality in Isfahan Province, Iran, during the Years 2012-2018", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 582, 2020, 469-476. magiran.com/p2164834
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال