ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین علمازاده، محمد فرامرزی ، (1399). نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(582)، 477-488. magiran.com/p2164835
MohammadHossein Olamazadeh, Mohammad Faramarzi, (2020). The Role of Physical Activity and Exercise in Prevention of Non-Communicable Chronic Diseases in Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 38(582), 477-488. magiran.com/p2164835
محمدحسین علمازاده، محمد فرامرزی ، نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(582): 477-488. magiran.com/p2164835
MohammadHossein Olamazadeh, Mohammad Faramarzi, The Role of Physical Activity and Exercise in Prevention of Non-Communicable Chronic Diseases in Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(582): 477-488. magiran.com/p2164835
محمدحسین علمازاده، محمد فرامرزی ، "نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 582 (1399): 477-488. magiran.com/p2164835
MohammadHossein Olamazadeh, Mohammad Faramarzi, "The Role of Physical Activity and Exercise in Prevention of Non-Communicable Chronic Diseases in Iran", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.582 (2020): 477-488. magiran.com/p2164835
محمدحسین علمازاده، محمد فرامرزی ، (1399). 'نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(582)، صص.477-488. magiran.com/p2164835
MohammadHossein Olamazadeh, Mohammad Faramarzi, (2020). 'The Role of Physical Activity and Exercise in Prevention of Non-Communicable Chronic Diseases in Iran', Journal Of Isfahan Medical School, 38(582), pp.477-488. magiran.com/p2164835
محمدحسین علمازاده؛ محمد فرامرزی . "نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،582 ، 1399، 477-488. magiran.com/p2164835
MohammadHossein Olamazadeh; Mohammad Faramarzi. "The Role of Physical Activity and Exercise in Prevention of Non-Communicable Chronic Diseases in Iran", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 582, 2020, 477-488. magiran.com/p2164835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال