ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا فرشتیان، مقصود پیری، حمید آقا علینژاد، مریم دلفان، (1399). مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنهای کلاژن 1، 2 و SMAD/3 در بطن چپ موش های بزرگ آزمایشگاهی نر مبتلا به دیابت نوع 2 القاء شده با استرپتوزوسین، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 28(148)، 42-54. magiran.com/p2164927
Sara Fereshtian, Maghsoud Peeri, Hamid Agha-Alinejad, Maryam Delfan, (2020). Comparison of the effects of two types of high intensity interval training on the gene expression of collagen 1, 2, and SMAD/3 in the left ventricle of male rats in type 2 diabetes induced by streptozotocin, Daneshvar Medicine, 28(148), 42-54. magiran.com/p2164927
سارا فرشتیان، مقصود پیری، حمید آقا علینژاد، مریم دلفان، مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنهای کلاژن 1، 2 و SMAD/3 در بطن چپ موش های بزرگ آزمایشگاهی نر مبتلا به دیابت نوع 2 القاء شده با استرپتوزوسین. دو ماهنامه دانشور پزشکی، 1399؛ 28(148): 42-54. magiran.com/p2164927
Sara Fereshtian, Maghsoud Peeri, Hamid Agha-Alinejad, Maryam Delfan, Comparison of the effects of two types of high intensity interval training on the gene expression of collagen 1, 2, and SMAD/3 in the left ventricle of male rats in type 2 diabetes induced by streptozotocin, Daneshvar Medicine, 2020; 28(148): 42-54. magiran.com/p2164927
سارا فرشتیان، مقصود پیری، حمید آقا علینژاد، مریم دلفان، "مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنهای کلاژن 1، 2 و SMAD/3 در بطن چپ موش های بزرگ آزمایشگاهی نر مبتلا به دیابت نوع 2 القاء شده با استرپتوزوسین"، دو ماهنامه دانشور پزشکی 28، شماره 148 (1399): 42-54. magiran.com/p2164927
Sara Fereshtian, Maghsoud Peeri, Hamid Agha-Alinejad, Maryam Delfan, "Comparison of the effects of two types of high intensity interval training on the gene expression of collagen 1, 2, and SMAD/3 in the left ventricle of male rats in type 2 diabetes induced by streptozotocin", Daneshvar Medicine 28, no.148 (2020): 42-54. magiran.com/p2164927
سارا فرشتیان، مقصود پیری، حمید آقا علینژاد، مریم دلفان، (1399). 'مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنهای کلاژن 1، 2 و SMAD/3 در بطن چپ موش های بزرگ آزمایشگاهی نر مبتلا به دیابت نوع 2 القاء شده با استرپتوزوسین'، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 28(148)، صص.42-54. magiran.com/p2164927
Sara Fereshtian, Maghsoud Peeri, Hamid Agha-Alinejad, Maryam Delfan, (2020). 'Comparison of the effects of two types of high intensity interval training on the gene expression of collagen 1, 2, and SMAD/3 in the left ventricle of male rats in type 2 diabetes induced by streptozotocin', Daneshvar Medicine, 28(148), pp.42-54. magiran.com/p2164927
سارا فرشتیان؛ مقصود پیری؛ حمید آقا علینژاد؛ مریم دلفان. "مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنهای کلاژن 1، 2 و SMAD/3 در بطن چپ موش های بزرگ آزمایشگاهی نر مبتلا به دیابت نوع 2 القاء شده با استرپتوزوسین". دو ماهنامه دانشور پزشکی، 28 ،148 ، 1399، 42-54. magiran.com/p2164927
Sara Fereshtian; Maghsoud Peeri; Hamid Agha-Alinejad; Maryam Delfan. "Comparison of the effects of two types of high intensity interval training on the gene expression of collagen 1, 2, and SMAD/3 in the left ventricle of male rats in type 2 diabetes induced by streptozotocin", Daneshvar Medicine, 28, 148, 2020, 42-54. magiran.com/p2164927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال