ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل الله منیخ، مجید کاشف، خلیل محمودی، مجتبی صالح پور، (1399). تاثیر تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر استرس اکسیداتیو و میزان هایپرتروفی مرضی درون گرا در بیماران قلبی پس از آنژیوپلاستی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(5)، 304-312. magiran.com/p2165030
Khalilullah Moonikh, Majid Kashef, Khalil Mahmoudi, Mojtaba Salehpour, (2020). The effect of high-intensity interval training (HIIT) with Quercetin supplementation on oxidative stress and level of concentric pathologic hypertrophy in cardiovascular patients after angioplast, Tehran University Medical Journal, 78(5), 304-312. magiran.com/p2165030
خلیل الله منیخ، مجید کاشف، خلیل محمودی، مجتبی صالح پور، تاثیر تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر استرس اکسیداتیو و میزان هایپرتروفی مرضی درون گرا در بیماران قلبی پس از آنژیوپلاستی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1399؛ 78(5): 304-312. magiran.com/p2165030
Khalilullah Moonikh, Majid Kashef, Khalil Mahmoudi, Mojtaba Salehpour, The effect of high-intensity interval training (HIIT) with Quercetin supplementation on oxidative stress and level of concentric pathologic hypertrophy in cardiovascular patients after angioplast, Tehran University Medical Journal, 2020; 78(5): 304-312. magiran.com/p2165030
خلیل الله منیخ، مجید کاشف، خلیل محمودی، مجتبی صالح پور، "تاثیر تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر استرس اکسیداتیو و میزان هایپرتروفی مرضی درون گرا در بیماران قلبی پس از آنژیوپلاستی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 78، شماره 5 (1399): 304-312. magiran.com/p2165030
Khalilullah Moonikh, Majid Kashef, Khalil Mahmoudi, Mojtaba Salehpour, "The effect of high-intensity interval training (HIIT) with Quercetin supplementation on oxidative stress and level of concentric pathologic hypertrophy in cardiovascular patients after angioplast", Tehran University Medical Journal 78, no.5 (2020): 304-312. magiran.com/p2165030
خلیل الله منیخ، مجید کاشف، خلیل محمودی، مجتبی صالح پور، (1399). 'تاثیر تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر استرس اکسیداتیو و میزان هایپرتروفی مرضی درون گرا در بیماران قلبی پس از آنژیوپلاستی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(5)، صص.304-312. magiran.com/p2165030
Khalilullah Moonikh, Majid Kashef, Khalil Mahmoudi, Mojtaba Salehpour, (2020). 'The effect of high-intensity interval training (HIIT) with Quercetin supplementation on oxidative stress and level of concentric pathologic hypertrophy in cardiovascular patients after angioplast', Tehran University Medical Journal, 78(5), pp.304-312. magiran.com/p2165030
خلیل الله منیخ؛ مجید کاشف؛ خلیل محمودی؛ مجتبی صالح پور. "تاثیر تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل کوئرستین بر استرس اکسیداتیو و میزان هایپرتروفی مرضی درون گرا در بیماران قلبی پس از آنژیوپلاستی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78 ،5 ، 1399، 304-312. magiran.com/p2165030
Khalilullah Moonikh; Majid Kashef; Khalil Mahmoudi; Mojtaba Salehpour. "The effect of high-intensity interval training (HIIT) with Quercetin supplementation on oxidative stress and level of concentric pathologic hypertrophy in cardiovascular patients after angioplast", Tehran University Medical Journal, 78, 5, 2020, 304-312. magiran.com/p2165030
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال